Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine, koja je donesena na 18. sjednici održanoj 26. studenog 2018. godine upućujemo

 

Javni poziv za dostavu ponuda za građevinsko – obrtničke radove za uređenje suterenskog prostora  u Zagrebu, Kurelčeva 3

 

Podaci o predmetu javnog poziva:

 • Uređenje edukacijskog prostora  - za potrebe stručnog usavršavanja članova Komore
 • Radovi se sastoje od: građevinsko obrtničkih radova  i instalaterskih radova  -  sve opisano u Tehničkoj specifikaciji s troškovnikom, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije za nadmetanje, a nalazi se na adresi naručitelja i može se  izvršiti uvid neposredno kod naručitelja  - HKDM, Kurelčeva 3/1, u Zagrebu, uz najavu na broj telefona 01 4886 736 te kontaktni e-mail mirela.potkonjak@hkdm.hr;
 • Dokumentacija koja se nalazi kod naručitelja: Troškovnikom su opisani građevinsko-obrtnički radovi te opremanje prostora. Sastavni dio troškovnika su detaljne sheme, te su priloženi osnovni shematski nacrti. Izvedbeni projekt sa detaljnim nacrtima i mjerama, mikrolokacijama i ostalim potrebnim detaljima biti će osigurani na gradilištu.
 • Dokumentacija se sastoji od grupa:

01.         POSTOJEĆE STANJE _ fotografije i nacrti

02.         PROSTORNI PRIKAZI

03.         ARHITEKTURA _ troškovnik (pdf, excel) i sheme (bravarske stavke, stolarske stavke, shematski nacrti_pdf)

04.         ELEKTRO_ troškovnik (pdf, excel) i shematski nacrti (pdf)

05.         STROJARSTVO_ troškovnik (pdf, excel) i shematski nacrti (pdf)

06.         VODA I KANALIZACIJA_ troškovnik (pdf, excel) i shematski nacrti (pdf)

07.         TROŠKOVNICI_ komplet excel

       -     Predviđena vrijednost troškova radova: 550.000,00 kuna;

 • Ponuditelje se poziva da prije sastavljanja ponude izvrše uvid u lokaciju. Predmet je postojeći suterenski prostor, tlocrtne površine cca 64 m2.  Prostor je trenutno u funkciji poslovnog prostora – spremišta.

Početak i rok izvođenja radova:

 • Planirani početak radova je nakon sklapanja ugovora i uvođenja u posao;
 • Rok za izvođenje radova je 3 mjeseca od uvođenja u posao;
 • Rok i način dostave ponude i rok otvaranja ponude: ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu HKDM, Kurelčeva 3, Zagreb;
 • Na omotnici je ponuditelj obvezan naznačiti svoj naziv i adresu, naziv i adresu naručitelja, naziv predmeta javnog poziva i naznaku: „Ne otvaraj“;
 • Rok za dostavu ponuda je:12. prosinac 2018. do 10.00 sati. Razmatrat će se ponude koje fizički budu zaprimljene u prostorijama Komore do navedenog roka.

 

 

Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja:

 • Dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca)

Uvjeti minimalne razine financijske sposobnosti:

 • Financijski dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da nije u gubitku u posljednje dvije financijske godine (2017. i 2016.): BON 1
 • Dokument izdan od bankarske ili druge financijske institucije BON -2 ili SOL – 2 koji se dokazuje solventnost na način da račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana.
 • Dokaz o osiguranju za pokriće od odgovornosti iz djelatnosti – POLICA osiguranja za pokriće odgovornosti vezano za obavljanje djelatnosti, izdana na rok od početka građenja do završetka radova.

Podaci o ponudi*:

 • Cijena ponude izražava se u kunama. Cijena je nepromjenjiva i sadrži u sebi sve troškove i popuste.

*Međusobna prava i obveze koja nisu definirana ponudom naknadno će se definirati  Ugovorom između Izvođača i Naručitelja.

Kriterij za odabir ponude:

 • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najprihvatljivija ponuda sposobnog ponuditelja sukladna dokumentaciji za nadmetanje;
 • Pregled, ocjenu i odabir ponude provodi Povjerenstvo imenovano od strane Upravnog vijeća Komore
 • Povjerenstvo može koristiti stručne konzultacije investitora prema svojoj procjeni;
 • Povjerenstvo nije dužno prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Odluka o odabiru:

 • Naručitelj će donijeti odluku o odabiru ponude najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

KLASA:404-01/18-01/18
URBROJ: 497-01-02-18/01

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE

                                                                                                                      Miroslav Sikora, dr. med. dent.

Podijelite