Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

OBJAVA I STUPANJE NA SNAGU

 U Narodnim novinama broj 2/2011 objavljen je nov Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama (12. siječnja 2011. godine), izuzev odredbi članka 3. stavka 3., članka 8. stavka 2., 3. i 4., članka 9. stavka 2., članka 23. stavka 2. te članka 24. koji stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Odredbama Pravilnika propisuju se sadržaj i način provođenja pripravničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita te sadržaj uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

TRAJANJE STAŽA

Pripravnički staž za zdravstvene radnike traje godinu dana (izuzetak je pripravnički staž doktora medicine koji su završili petogodišnji studij, kada staž traje dvije godine).

KADA SE STAŽ NE OBAVLJA?

Zdravstveni radnici koji su završili obrazovanje prema integriranom curriculumu ne obavljaju pripravnički staž niti polažu stručni ispit (navedena odredba stupa na snagu danom prijema Hrvatske u Europsku uniju).

GDJE SE OBAVLJA PRIPRAVNIČKI STAŽ?

Pripravnički staž obavlja se u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, ako ispunjavaju uvjete u donosu na radnike, prostor i medicinsku opremu koji su propisani člankom 4. Pravilnika.

Pripravnički staž zdravstveni radnici mogu obaviti i kod zdravstvenog radnika sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem koji obavlja privatnu praksu, koji ima važeće odobrenje za samostalan rad (licencu) te koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci te u pravnoj osobi u kojoj se zdravstvena djelatnost obavlja u skladu s posebnim zakonom, a koja ispunjava uvjete iz članka 4. Pravilnika.

PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA

Pripravnički staž koji je pripravnik obavio upisuje se u pripravničku knjižicu. Knjižicu ovjerava ravnatelj zdravstvene ustanove koja je pripravnika primila na pripravnički staž, privatni zdravstveni radnik, odnosno odgovorna osoba u trgovačkom društvu. Za provođenje dijela pripravničkog staža u odgovarajućoj stručnoj jedinici odgovoran je rukovoditelj te jedinice, odnosno osoba koju on odredi i koja ovjerava pripravnički staž svojim potpisom.

OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Pripravnički staž obavlja se u punom radnom vremenu i bez prekida.

STRUČNI ISPIT

Nakon obavljenog pripravničkog staža, zdravstveni radnici polažu stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu putem zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva ili osobno uz predočenje dokumenata propisanih člankom 9. stavkom 1. Pravilnika.

Stručni ispit za doktore dentalne medicine sastavljen je od općeg i posebnog dijela. Opći i stručni dio stručnog ispita polažu se usmeno.

Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne ispitne predmete:

Ustavno uređenje Republike Hrvatske;

  1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju;
  2. Radni odnosi i mirovinsko osiguranje.

 Ispitni predmeti stručnog dijela stručnog ispita za doktore dentalne medicine su: 

  1. dječja dentalna medicina (pedodoncija);
  2. dentalna patologija s bolestima usta i parodonta;
  3. dentalna protetika;
  4. oralna kirurgija.

Stručni ispit za zdravstvene radnike sa završenim strukovnim obrazovanje, stručnim studijem ili sveučilišnim studijem (dentalne tehničare), sastavljen je od općeg i stručnog dijela. Opći i stručni dio stručnog ispita polažu se usmeno.

Opći dio stručnog ispita obuhvaća pravne predmete: