Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

Ugovaranje stomatološke zaštite u 2005. godini

U «Narodnim novinama» br. 188/04 objavljena je OSNOVNA MREŽA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, gdje su u tablici I.4.1. navedeni timovi u djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) na razini primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj – po županijama/Gradu Zagrebu. U Republici Hrvatskoj  predviđeno je UKUPNO 2160 stomatoloških timova.

U istim Narodnim novinama objavljeni su i opći akti Zavoda, na temelju kojih će se provoditi ugovaranje stomatološke zaštite u 2005. godini:

1/ PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2005. GODINU;

2. ODLUKA O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA 2005. GODINU;

3. ODLUKA O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2005. GODINU;

4. ODLUKA O OPSEGU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2005. GODINU;

5. ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA IZRADU STOMATOLOŠKO-PROTETSKIH POMAGALA, ORTODONTSKIH UREĐAJA, UDLAGA, RESEKCIJSKIH PROTEZA, EPITEZA I OPTURATORA ZA OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2005. GODINU.

U stomatološkom timu i nadalje je predviđen 1 doktor stomatologije i 1 medicinska sestra ili medicinski tehničar ili zdravstveni radnik SSS.

Standardni broj osiguranih osoba je 2200, minimalni broj 1100, a maksimalan broj 3300. Minimalni broj osiguranih osoba za izabrane doktore stomatologije koji prvi put ulaze u sustav ugovornih doktora stomatologije Zavoda je 880.

Stomatološki tim je i nadalje obvezan iskazati najmanje 20% bodova za izrađena stomatološko-protetska pomagala mjesečno, što znači da se od ukupnog mjesečnog broja bodova za tim sa standardnim brojem osiguranih osoba, a koji iznosi 2592 boda, najmanje 518 bodova mora odnositi na stomatološko-protetske postupke, a 518 bodova mora se odnositi na obvezne preventivne postupke. Međutim navedeno izvršenje iskazuje se razmjerno broju i dobnoj strukturi ugovorenih osiguranih osoba.

U 2005. godini stomatološka zdravstvena zaštita plaćati će se prema dobnim skupinama:

                        - od 0 do 3 godine                   79,49 kuna

                        - od 3 do 18 godina               170,62 kuna

                        - od 18 godina                       158,98 kuna.

Napominjem da su za više zubare određeni drugačiji iznosi, koji su niži u odnosu na iznose doktora stomatologije (67,31/ 144,46 / 134,61 kuna). Navedeni iznosi su u objavljenim općim aktima Zavoda niži, no naknadno su korigirani Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na sjednici koja je održana dana 22. veljače 2005. godine, a primjenjuju se retrogradno od 1. siječnja 2005. godine. Do korekcije iznosa došlo je iz razloga, jer se cijene svih zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite za sve ugovorne subjekte zasnivaju na izračunskim elementima koji su usklađeni s odredbama Kolektivnog ugovora.

Na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite (izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita), utvrđena je vrijednost boda od 6,37 kuna.

Posebno Vam želim ukazati na osporavanu odredbu članka 33. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu, prema kojoj su privatni zdravstveni radnici u zakupu doma zdravlja obvezni prilikom određivanja plaća svojih radnika, usklađivati izračun plaća s odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, imajući u vidu visinu novčane naknade koja je ugovorena između Zavoda i privatnog zdravstvenog radnika za ugovorene i izvršene zdravstvene usluge. Navedeni članak Odluke sukladan je s odredbom članka 99. Kolektivnog ugovora, prema kojoj je utvrđeno preuzimanje obveza rješavanja radnopravnog statusa zdravstvenih radnika zaposlenih kod zakupaca putem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda. Međutim inzistirali smo da odredbe Kolektivnog ugovora i Odluke ni na koji način ne stavljaju zakupce u nepovoljniji položaj u odnosu na dosadašnju regulativu, pa se navedene odredbe tumače na način da se sredstva dobivena osnovom ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sklopljenog sa Zavodom, srazmjerno broju ugovorenih osiguranih osoba opredjeljenih po timu primarne zdravstvene zaštite isplaćuju u srazmjernom dijelu kao plaća i medicinskoj sestri koja s izabranim doktorom čini tim. To znači da će doktor stomatologije koji ima broj osiguranih osoba manji od standarda i prihoduje SREDSTVA MANJA OD STANDARDOM UTVRĐENOG, PLAĆU SVOJE MEDICINSKE SESTRE USKLADITI S OSTVARENIM PRIHODOM.

                                                                                                                                          T A J N I K

                                                                                                                               Jasminka Polić, dipl. iur.


Dokumenti objavljeni u "Narodnim novinama" br. 188/04

        Pravilnik o standardima i normativima za 2005. godinu

 Odluka o osnovama za sklapanje ugovora

Osnovna mreža zdravstvene djelatnosti

        Odluka o posebnim standardima i mjerilima

Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu

        Odluka o utvrđivanju cijene rada i metrijala


U "Narodnim novinama" br. 16/05 objavljena su:

Pravila i opći uvjeti ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine  zdravstvene djelatnosti za 2005. godinu


U "Narodnim novinama" br. 25/05 objavljen je:

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala


U Narodnim novinama br. 30/05 objavljeni su slijedeći opći akti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu;

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu;

3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja;

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi;

5. Odluka o izmjeni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2005. godinu;

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodontskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu.

U cijelosti objavljujemo tekst općih akata pod točkom 1. 2. 4. i 6. (ostali nisu interesantni za obavljanje stomatološke djelatnosti).

 

                                                                                                          T A J N I K

 

                                                                                               Jasminka Polić, dipl. iur.