Poštovani članovi,

U želji da Vam HKDM pruži pravovremene novosti o dentalnoj medicini, organizaciji stručnih edukacija i kongresa, te ostalih aktualnih novosti važnih za Vaš daljnji rad, molimo Vas da ovim putem dostavite stručnoj službi Komore svoju e-mail adresu na koju ćemo Vam ubuduće slati navedene informacije.

Svoju e-mail adresu, ime i prezime i po mogućnosti članski broj, pošaljite na hkdm@hkdm.hr.

Zahvaljujemo,
HKDM

X

STATUT

Pročišćeni tekst statuta Komore (NN 18/18)
Izmjena Statuta Komore travanj 2019 – (NN 65/19)


STRATEGIJA

Strategija razvoja stomatološke zaštite 2009. - 2015.
Strategija razvoja dentalne medicine 2017. - 2025.


KODEKS

Kodeks dentalne etike i deontologije


PRAVILNICI:


Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, svibanj 2014.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, rujan 2015.

* Pravilnik  o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, listopad i prosinac 2014.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, srpanj 2016.

Pravilnik o dopuni pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata travanj 2019. godine

Pravilnik o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine- rujan, 2013.

* Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine, prosinac 2014.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine – travanj 2018.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine, travanj 2019.

Pravilnik o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj stomatološkoj komori

*Pravilnik o dopuni Pravilnika o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj komori dentalne medicine,  travanj 2015.

Pravilnik o registrima Hrvatske komore dentalne medicine 

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registrima Hrvatske komore dentalne medicine

* Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o registrima Hrvatske komore dentalne medicine, prosinac 2014.

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad- rujan2013.

* Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad, veljača 2014.

* Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad, ožujak 2014.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad, srpanj 2014.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad, prosinac 2014.

* Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad, studeni 2015.

*Izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad, travanj 2017.

* Izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad (licence) dozvole za rad veljača 2019

Pravilnik o izboru tijela Komore – 2011.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izboru tijela Komore – 2014.

Pravilnik o odličjima Hrvatske stomatološke komore

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine

Pravilniko izmjeni i dopuni pravilnika o odličjima hrvatske komore dentalne medicine,veljača 2014.

Pravilnik o stručnom nadzoru

* Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru, prosinac 2014. (NN 156/14)

Pravilnik o načinu ostvarivanja javnosti rada Komore

Pravilnik o postupanju s pečatima, žigovima i štambiljima Komore

Pravilnik o načinu obavljanja vještačenja kod pacijenata

Pojašnjenje 

Pravilnik o načinu oglašavanja doktora stomatologiji

Pravilnik o stručnom usavršavanju člana Komore (rujan 2012.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore, svibanj 2013.

Pravilnik o dopuni Pravilnika ostručnom usavršavanju člana Komore, rujan 2013.

* Pravilnik o izmjeni i dopuni  Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore, listopad 2014.

* Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju Komore, listopad 2015.

* Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore, lipanj 2018.

Pravilnik o načinu obavljanja stručne obuke kandidata za stalnog sudskog vještaka, 2004 

* Dopuna Pravilnika o načinu obavljanja stručne obuke kandidata za stalnog sudskog vještaka, rujan 2008.

Pravilnik o mirenju, prosinac 2013.

* Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mirenju, prosinac 2014.

 

ODLUKE:


Odluka o sadržaju i načinu polaganja ispita za DDM, DT i DA - strane državljanine

Odluka o sadržaju, obliku i načinu korištenja znaka "Partner Hrvatske stomatološke komore"

Odluka o korištenju baze podataka registra doktora stomatologije

Odluka o uvođenju Plakete Sv. Apolonije s poveljom

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju Plakete Sv. Apolonije s poveljom

Odluka o osnivanju, imenovanju i načinu rada Povjerenstva za arbitražu u primjeni Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta

Odluka o visini naknada za usluge koje obavlja Hrvatska komora dentalne medicinie, rujan 2010.

Izmjena Odluke o visini naknada za usluge koje obavlja Hrvatska komora dentalne medicine, lipanj 2016.

Izmjena odluke o visini naknada za usluge koje obavlja Hrvatska komora dentalne medicine, prosinac 2017.

Odluka o uvjetima i načinu obnavljanja " spornih" odobrenja za samostalan rad (licenci) i dozvola za rad članova Komore

Izmjena Odluke o uvjetima i načinu obnavljanja spornih licenci i dozvola za rad

 Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koju plaća korisnik prava na informaciju

Odluka o troškovima mirenja, lipanj 2015.


Popis literature za provjeru osposobljenosti:

DOKTORI DENTALNE MEDICINE

DENTALNI TEHNIČARI

DENTALNI ASISTENTI


Nomenklatura stomatoloških usluga

Cjenik stomatoloških usluga donesen na Skupštini Komore 2010. godine

Povećana vrijednost boda nomenklature dentalnih usluga