NOVOSTI U ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KOJE SE ODNOSE NA DENTALNU MEDICINU

U Narodnim novinama broj 100/18 objavljen je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, čije su odredbe stupile na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Ukazujemo na niže navedene odredbe koje su vezane uz obavljanje djelatnosti naših članova Komore:

 

ODGOVORNOST PACIJENTA – propisuje se obavezna briga o oralnom zdravlju i osobna odgovornost pacijenta radi nepridržavanja uputa;

 

NACIONALNI REGISTAR PRUŽATELJA ZDRAVSTSVENE ZAŠTITE – ustrojava se Nacionalni registar koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a u njega se upisuju svi subjekti koji obavljaju zdravstvenu djelatnost;

 

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE – na temelju Mreže javne zdravstvene službe, koju donosi ministar zdravstva zaključuje se ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja;

 

ORDINACIJA – doktor može i nadalje otvoriti samo jednu ordinaciju. Iznimno, uz odobrenje Ministarstva i ugovora s HZZO, privatna praksa može se obavljati i u prostoru dislociranom od adrese odobrene privatne prakse, koji se nalazi na potpomognutom području ili području s razvojnim posebnostima. I dalje je zadržan smjenski rad, grupna praksa, a za preseljenje ordinacije potrebna je suglasnost županije;

Velika je novost da svaki nositelj ordinacije može primiti u radni odnos još jednog zdravstvenog radnika iste struke. Izuzetak su dentalni tehničari na koje se navedeno ograničenje ne odnosi.

 

DJELATNOST DENTALNIH TEHNIČARA – uvrštena je u popis djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i djelatnosti domova zdravlja;

 

NAJNIŽE CIJENE – i nadalje ih utvrđuje nadležna komora. Propisana je obveza strogog pridržavanja, u protivnom, za kršenje istih pokreće se postupak pred Časnim sudom;

 

OGRANIČENJE – domovi zdravlja su uz odluku osnivača obvezni osigurati da u svakoj djelatnosti ima DO 25% ordinacija (do sada 30%)

 

ZAKUPNINA – predstavničko tijelo županije donosi Odluku kojom određuje kriterije o određivanju iznosa zakupnine. Na osnovi te odluke, Upravno vijeće doma zdravlja zaključuje ugovor o zakupu poslovnog prostora ordinacije

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI – poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji pružaju zdravstvenu zaštitu osigurati od štete koja bi mogla nastati u provođenju zdravstvene zaštite

 

PRIPRAVNIČKI STAŽ – propisan je samo za dentalne tehničare i asistente u trajanju do jedne godine

 

HITNA DENTALNA MEDICINA – pruža se subotom od 15.00 do 20.00 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8.00 do 20.00 sati. Hitnu pružaju domovi zdravlja i privatnici sukladno ugovoru s HZZO-om , a potreban broj lokacija i raspored dežurstava utvrđuju županije;

 

USKLAĐENJE SA ZAKONOM – propisan je rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona;

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE –

ZAKUPAC I KONCESIONAR U DOMU ZDRAVLJA

Županija donosi Odluku o kriterijima za utvrđivanje zakupnine za poslovni prostor

Svaki zakupac/koncesionar podnosi zahtjev Upravnom vijeću doma zdravlja za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora (primjer obrazac broj 1)

Upravno vijeće doma zdravlja donosi odluku o zakupu poslovnog prostora  (obaveza u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva)

Dom zdravlja i zakupac/koncesionar zaključuju ugovor o zakupu prostora

Zakupac/koncesionar podnosi Ministarstvu zdravstva zahtjev za izdavanje rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse (primjer obrazac broj 2)

Uz zahtjev je obvezno priložiti ugovor o radu odnosno izjavu o radu u timu člana tima ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

NAMJERA ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DOMU ZDRAVLJA

Zakupac/koncesionar može podnijeti pisanu izjavu ravnatelju doma zdravlja o namjeri zasnivanja radnog odnosa u domu zdravlja u roku šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona (do 30. lipnja 2019. godine) – primjer obrazac broj 3

Dom zdravlja obvezan je raspisati natječaj u roku 30 dana od isteka tog roka (tj. do 31. srpnja 2019. godine).

Zakupac/koncesionar ima prednost pri zapošljavanju.

 

KONCESIONARI IZVAN DOMOVA ZDRAVLJA

U roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2021.), koncesionari podnose zahtjev Ministarstvu zdravstva za izdavanje rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse

Koncesionari moraju imati valjani dokaz o raspolaganju prostorom

Uz zahtjev je obvezno priložiti ugovor o radu odnosno izjavu o radu u timu člana tima ovjerenu kod javnog bilježnika

 

ZAPOSLENICI DOMOVA ZDRAVLJA KOJI ŽELE U ZAKUP

Propisan je uvjet radnog odnosa u domu zdravlja najmanje posljednju godinu dana uz ispunjavanje uvjeta iz članka 47. Zakona

Županija donosi Odluku o kriterijima za utvrđivanje zakupnine

Zaposlenik podnosi zahtjev domu zdravlja za obavljanje privatne prakse u zakupu prostora (primjer obrazac broj 4)

Upravno vijeće doma zdravlja donosi odluku o zakupu poslovnog prostora (obaveza u roku 60 dana od podnošenja zahtjeva)

Potrebna je suglasnost županije

Doktor i dom zdravlja zaključuju ugovor o zakupu poslovnog prostora

Doktor podnosi zamolbu Ministarstvu zdravstva za izdavanje rješenja o obavljanju privatne prakse (primjer obrazac broj 5)

 

PRAVO NA OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE

Zdravstvenim radnicima koji na dan stupanja na snagu Zakona obavljaju privatnu praksu na osnovi koncesije, pravo na obavljanje privatne prakse prestaje istekom roka od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona.