U Narodnim novinama broj 80/2019 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Niže navedeno, ukazujemo Vam na novine iz Pravilnika:

  • Nakon dugo vremena, povećava se svota neoporezive dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu sa 170,00 kn na 200,00 kn (12 sati i više provedeno na službenom putu) odnosno sa 85,00 kn na 100,00 kn (8 – 12 sati provedenih na službenom putu).

Ove odredbe o povećanju neoporezivog iznosa tuzemnih dnevnica za službena putovanja stupaju na snagu 1. rujna ove godine.

Osim toga uvedene su nove kategorije neoporezivih primitaka koje poslodavac može ako želi isplatiti radniku, i to:

  • troškovi smještaja za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije, do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, u slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj pod uvjetom da poslodavcu dostavi kopiju sklopljenog ugovora ili računa te da poslodavac trošak smještaja uplati na račun radnika uz zadržavanje kopije vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. U tom se slučaju smatra da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja. U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca.

Neoporezivim primitkom za troškove smještaja smatrati će se onaj dio troška smještaja koji se na temelju vjerodostojne dokumentacije može pripisati radniku. Troškom smještaja smatra se ukupni iznos iskazan na ugovoru ili računu koji poslodavac ili sam radnik plaća trećoj osobi koja iznajmljuje prostor za stanovanje radnika, uz uvjet da u iznosu nisu uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju trošku smještaja (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično).

Ako se usluga smještaja organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove smještaja koji se odnose na razdoblje nakon 1. rujna 2019. godine.

  • troškovi prehrane do 12.000,00 kn za sve radnike na temelju vjerodostojnih isprava, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.

Radi se o troškovima prehrane iz kojih je vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi prehrane za radnike tijekom radnih dana. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.

Troškovi prehrane nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove prehrane koji se odnose na razdoblje nakon 1. rujna 2019. godine.

Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.

Ako se usluga prehrane organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.

  • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kn godišnje. To znači da poslodavac svaki mjesec može radniku bez knjigovodstvenih isprava, paušalno neoporezivo isplatiti 416,67 kn na ime troškova prehrane. 

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama iz čl. 4. navedenog Pravilnika, 5.000,00 kn može se isplatiti svakom radniku od 1. rujna neoporezivo u 2019. godini na ime paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane, jer piše da se ova odredba primjenjuje na troškove koji se odnose za 2019. godinu.

Neoporezive isplate primitaka novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika u iznosu do 5.000,00 kn godišnje i troškovi prehrane radnika nastali na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kn godišnje, međusobno se isključuju za isto porezno razdoblje.

  • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.5000,00 kn godišnje,

Ove odredbe će se primjenjivati od dana stupanja na snagu posebnog propisa ministarstva nadležnog za turizam.

  • Naknade troškova za redovnu skrb djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije (naknade za troškove smještaja djece u vrtićima).

Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju. Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece (trošak vrtića) obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa. Poslodavac zadržava kopiju vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca. U slučaju da dođe do promjena troška redovne skrbi djece radnika ili ako radniku više ne nastaje trošak po toj osnovi, radnik je obavezan o istom obavijestiti poslodavca.

Neoporezivi primici propisani ovim Pravilnikom mogu se isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.