U Narodnim novinama broj 121/2019 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Prihvaćenim zakonskim izmjenama, osobito člankom 6. i 18. Zakona, članovi Hrvatske komore dentalne medicine - doktori dentalne medicine i dentalni tehničari stavljeni su u izuzetno neugodan položaj, a njihova poslovna i životna egzistencija je drastično ugrožena.

Hrvatska komora dentalne medicine već se je obratila Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Ministarstvu turizma i Ministarstvu zdravstva i dostavila im detaljnu analizu stanja, uočenih problema i prijedloge rješenja vezanih uz primjenu tog Zakona kao i odgovarajućih podzakonskih propisa.

Predloženom izmjenom Zakona, trgovačkim društvima sa značajnijim ulaganjima narušena je konkurentnost i poduzetnička sloboda i jednaki tržišni položaj, jer ispravak pretporeza djeluje diskriminatorno na porezne obveznike s investicijskim aktivnosti u odnosu na slične ili jednake porezne obveznike bez ulaganja, što ima za rezultat neravnopravnost sudionika u tržišnoj utakmici, tj. pojavu dobitnika i gubitnika.

Odluku o prelasku iz oporezivih u neoporezive isporuke nisu donijeli sami porezni obveznici koji bi bili spremni i morali snosili porezne efekte uslijed promjene obavljanja djelatnosti (prenamjene poslovnih prostora u stambene i sl.), već je o istome odlučio zakonodavac donošenjem odgovarajućeg zakona, a naknadno utvrđene troškove nastale zbog ispravka pretporeza i gubitke u poslovanju trebali bi snositi sami porezni obveznici, zbog nemogućnosti da te naknadno utvrđene troškove poreza ukalkuliraju u cijenu svojih usluga.

Porezni obveznici stavljeni su bez svoje volje u neravnopravan položaj, čime se narušava poduzetnička i tržišna sloboda, kao temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, propisana člankom 49. stavkom 2. Ustava RH („Narodne novine“ br. 56/90 i 05/14.,

Investicijska aktivnost trebala bi biti glavni pokretač razvoja i novog zapošljavanja, no nažalost nestabilan i nesiguran porezni sustav dovodi investicijske aktivnosti trgovačkih društava u poslovne poteškoće i kumuliranje gubitaka. Isto tako, nestabilna zakonska rješenja imaju negativan utjecaj na buduće poduzetničke odluke.

Uz sve naprijed navedeno, ukazano je i na odredbu članka 90. stavka 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske koji propisuje da Zakoni i drugi propisi državnih tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje, izuzev iz posebno opravdanih razloga, kada samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.

Ovim putem, Hrvatska komora dentalne medicine preporučuje svojim članovima da sa svojim knjigovođama usklade svoje poslovanje i investicije do konačnog rješenja nastale situacije.

O svim daljnjim  informacijama ćemo vas odmah obavijestiti.

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE