"Oralno zdravlje sastavni je dio općeg zdravlja", rekla je europarlamentarka Jane Brophy prilikom otvaranja skupa o pokretanju Manifesta Platforme, naglasivši potrebu da kreatori politika Eu-a ne zanemaruju utjecaj koji dobro oralno zdravlje može imati na zdravlje građana Eu-a....opširnije

Rubrika "Izdvojene  novosti"
Uredništvo hkdm.hr
Izabrao, prirredio Zvonimir Kaić

Izvor: Platforma  za oralno zdravlje u Europi, 9. prosinca 2019. godine