REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

 

U članku 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/17 i 39/19), propisano je da Financijska agencija operativno vodi Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata u kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač i to:

  1. trgovačkih društava
  2. podružnica stranih trgovačkih društava
  3. udruga
  4. zaklada
  5. fundacija i
  6. ustanova.

Hrvatska komora dentalne medicine svrstana je u kategoriju udruga i budući da je registrirana pri Trgovačkom sudu kao ustanova – pravna osoba s javnim ovlastima, obveznik je prijave stvarnog vlasnika.

Stvarni vlasnik pravne osobe je svaka fizička osoba (osobe) koja kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja.

S obzirom da je Skupština Komore najviše tijelo Komore sa svojim propisanim ovlastima, sukladno članku 25. pročišćenog teksta Statuta Komore („Narodne novine“ br. 18/18 i 65/19), vijećnici Skupštine su na 8. redovnoj sjednici održanoj 14. prosinca 2019. godine jednoglasno donijeli odluku da su stvarni vlasnici – upravo članovi Skupštine Komore.

Slijedom donesene Odluke, stručna služba Komore je u propisanom roku (do 31. prosinca 2019. godine)  popunila odgovarajuće obrasce i podnijela pravovremenu prijavu Fini kao nadležnom tijelu za upis stvarnog vlasnika.

Sukladno naknadno dobivenom naputku Fine o nemogućnosti upisa članova Skupštine kao stvarnog vlasnika te zaprimljenom mišljenju Ureda za sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu financija, ukazano nam je na mogućnost korištenja mehanizma tkz. „kontrolnog položaja“, slijedom čega se u Registar upisuju fizičke osobe koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnim subjektom za kojeg se upisuju podaci.

Skupština je na svojoj 9. sjednici održanoj 16. siječnja 2020. godine ponovno razmotrila uvjete vezane uz upis u Registar stvarnih vlasnika, mišljenje Fine i Ureda za sprječavanje pranja novca te donijela jednoglasnu odluku da se uvažavajući mehanizam kontrolnog položaja u upravljanju imovinom pravne osobe - u Registar stvarnih vlasnika upišu osobe koje izvršavaju krajnju i učinkovitu kontrolu nad Hrvatskom komorom dentalne medicine – članovi Nadzornog odbora Komore.

Glavna tajnica Komore

Jasminka Polić, mag. iur.