P R I O P Ć E N J E

Pojavom virusa COVID-19 stvorila se specifična situacija na tržištu dentalnih usluga, a posebice kod ordinacija dentalne medicine ili klinika koje imaju pretežno strane pacijente. Komora je svjesna teškog financijskog položaja i intenzivno radi na prevladavanju i olakšavanju novonastale situacije, kako u epidemiološkom smislu, tako i u financijskom. Svrha postojanja Komore je reguliranje profesije što ne obuhvaća samo zaštitu prava članova Komore već posebice i skrb za prava i zaštitu pacijenata te osiguravanje strukovnih protokola, kako u pogledu tehničkih uvjeta tako i u pogledu djelatnika. Svaki protokol i određena kvaliteta usluge podrazumijeva određenu razinu troška pružanja te usluge, a sami trošak rezultira i tržišnom cijenom koštanja određene usluge. Upravo iz navedenog razloga, sa svih navedenih aspekata,  brinu nas, neetična oglašavanja te isticanje neetičnih popusta oglasa, koji imaju za cilj, mimo pravila o tržišnom natjecanju, privući pacijente u navedene ordinacije ili klinike, a ne pružajući im kompletne informacije o samim protokolima i skrivenim troškovima kod liječenja. Komora će iz navedenih razloga zatražiti relevantna znanstvena i strukovna mišljenja o postojanju mogućih okvira koji pružaju apsolutnu sigurnost pacijenta, a koji nisu mogući da budu osigurani po tako nisko iskazanim  cijenama. Naravno, Komora će se voditi ne samo strukovnim elementima, već i elementima poreza, rada na crno te poštivanju ostalih zakonskih odredbi, propisanih aktima a koji su u nadležnosti Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Porezne uprave i Državnog inspektorata. U slučaju utvrđivanja neetičnih popusta koji ne mogu osigurati primjereno pružanje zdravstvene usluge i primjereno dugoročno praćenje i sprječavanje mogućih komplikacija Komora će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, ne samo prema pravnim subjektima koji pružaju takve usluge, već i prema članovima Komore koji svjesno sudjeluju u pružanju tih usluga. O svemu ovome, javnost i članovi Komore, bit će detaljno izvješteni.

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE