U Narodnim novinama broj 147/2020. godine,  objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ovom Uredbom produžuju se rokovi određeni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18 i 125/19).

U članku 266. stavku 2., zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu na osnovi koncesije mogu nastaviti obavljati zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji  ako u roku do 30.06.2021. godine podnesu zahtjev Ministarstvu zdravstva za izdavanje rješenja o nastavku obavljanja privatne prakse.

U članku 269., zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31.12.2022.

PRAVO NA OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE:

U članku 270., zdravstvenim radnicima, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju privatnu praksu na osnovi koncesije , pravo na obavljanje privatne prakse prestaje 31.12.2022. godine.