POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

za predmet nabave

 

Nabava savjetodavnih usluga Upravljanje

projektom

 

Evidencijski broj nabave: 01/2021

 

1         OPĆI PODACI O POSTUPKU NABAVE

1.1        Podaci o Naručitelju

Naziv Naručitelja: Hrvatska komora dentalne medicine

Adresa: Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb

OIB Naručitelja: 24858915082

Broj telefona Naručitelja: +385 1 488 67 10

Internet stranica Naručitelja: www.hkdm.hr  

1.2        Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se isključivo u pisanom obliku putem elektroničke pošte Naručitelja i internetske stranice www.strukturnifondovi.hr

Osoba zadužena za komunikaciju s Ponuditeljima: Jasmina Verner

Adresa elektroničke pošte kontakt osobe: jasmina.verner@hkdm.hr

1.3        Vrsta postupka nabave

Postupak s objavom poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici  www.strukturnifondovi.hr sukladno točkama 5.4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

1.4        Dostupnost Poziv za nadmetanje

Poziv na dostavu ponude s prilozima, odgovori i pitanja Ponuditelja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama poziva na dostavu ponude bit će stavljene na raspolaganje ponuditeljima na internetskoj stranici Strukturnih fondova, adresa internetske stranice www.strukturnifondovi.hr od dana objave Poziva na dostavu ponuda koji se smatra danom početka postupka nabave.

1.5        Objašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda

Ponuditelji su ovlašteni za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda postavljati pitanja odnosno zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponuda.

Zahtjev sa postavljenim pitanjima ponuditelji mogu postaviti najkasnije do četvrtog (4) dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda. Dodatne informacije i pojašnjenja bit će objavljeni bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr na kojima je dostupna i natječajna dokumentacija, najkasnije tijekom drugog (2) dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se u pisanom obliku, isključivo  putem  elektroničke  pošte osobe zadužene za komunikaciju s Ponuditeljima (točka 1.2.).

U slučaju da Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda značajno izmjeni Poziv na dostavu ponuda, izmjene će učiniti dostupnima svim Ponuditeljima na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i Poziv na dostavu  ponuda te ponuditeljima  osigurati  primjereni  rok  za  dostavu ponuda od  izmjene. Ako su izmjene Poziva na dostavu ponuda značajnije, Naručitelj je obvezan produljiti rok za dostavu ponuda. Produljenje roka mora biti razmjerno važnosti izmjene. Rok za dostavu ponude je potrebno primjereno produljiti ako je rok za dostavu ponude kraći od 8 (osam) dana od dana objave izmjene.

Ako iz bilo kojeg razloga Poziv na dostavu ponuda, obavijesti o izmjenama i dopunama Poziva na dostavu ponuda te odgovori na pitanja ponuditelja nisu stavljeni na raspolaganje u predviđenim rokovima, Naručitelj će rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani Ponuditelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude. Tijekom roka za dostavu ponuda, Naručitelj može iz bilo kojeg razloga izvršiti izmjene/dopune Poziva.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti se upućuju da redovito prate objave na web stranici na kojoj je objavljen Poziv na dostavu ponuda. Naručitelj ne snosi odgovornost ako gospodarski subjekti nisu pravovremeno preuzeli izmjene/dopune Poziva odnosno upoznali se s dodatnim informacijama i pojašnjenjima.

1.6        Evidencijski broj nabave

01/2021- Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom

1.7        Procijenjena vrijednost nabave

 Procijenjena vrijednost nabave iznosi 850.000,00 HRK bez PDV-a

1.8        Pravo sudjelovanja

U ovom postupku nabave kao Ponuditelji mogu sudjelovati svi gospodarski subjekti, neovisno o državi u kojoj su registrirani ili imaju podružnicu.

1.9        Sprječavanje sukoba interesa

Naručitelj ne smije nabavljati predmetne usluge od gospodarskih subjekata u odnosu na koje postoji jedna od sljedećih situacija:

1. ako predstavnik Naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu, ili

2. ako je predstavnik Naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5 %.

3. od srodnika po krvi u pravoj liniji ili pobočnoj liniji  do četvrtog stupnja, srodnika po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, posvojitelja i posvojenika, osnivača, vlasnika te od povezanih i partnerskih poduzeća i osoba.

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika NOJN-a poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu povezanog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika NOJN-a s kojim je povezana

Naručitelj će postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa. Navedeno znači da će se iz postupka, što uključuje i sklapanje ugovora, izuzeti osobe koje su u sukobu interesa u odnosu na povezana društva  i povezane osobe.

1.10    Zajednica ponuditelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u Ponudbenom listu (Prilog 1), uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Također, gospodarski subjekti članovi zajednice ponuditelja obvezni su popuniti Prilog 1.a Ponudbenom listu – Podaci o članovima zajednice ponuditelja (za svakog člana zajednice ponuditelja zasebno).

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora kojeg je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Svaki član zajednice ponuditelja mora dokazati nepostojanje razloga isključenja prema točki 3. Poziva na dostavu ponuda.

1.11    Podugovaratelji

U ovom postupku nabave Ponuditeljima je dopušteno angažiranje podugovaratelja. Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za odabranog Ponuditelja s kojim je Naručitelj sklopio ugovor i pruža usluge koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Ukoliko Ponuditelj namjerava dati dio ugovora u podugovor jednom ili više podugovaratelja dužan je u ponudi navesti sljedeće podatke:

-          naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja,

-          predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor. Navedeni podaci o podugovarateljima obavezni su sastojci ugovora o nabavi.

 

Ako se dio ugovora daje u podugovor, tada za usluge koje će podugovaratelj  isporučiti ili pružiti, Naručitelj neposredno platiti Ponuditelju. Naručitelj nema obvezu neposrednog plaćanja podugovaratelju.

Odabrani Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

U slučaju sudjelovanja podugovaratelja, ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti ispunjeni Prilog 1.b Ponudbenom  listu – Podaci o podugovaratelju/ima (za svakog podugovaratelja zasebno). Ako ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja ne dostavi podatke o podugovaratelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.  Sudjelovanje podugovaratelja  ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora.

Sudjelovanje podugovaratelja  ne utječe na odgovornost odabranog Ponuditelja za izvršenje ugovora.

Svaki podugovaratelj mora dokazati nepostojanje razloga isključenja prema točki 3. Poziva na dostavu ponuda.

1.12    Opis usluge

Specifikacija usluga koje su predmet nabave opisane su u Prilogu 2.  – Specifikacija usluge.

2         PREDMET NABAVE

2.1        Grupe predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

2.2        Opis predmeta nabave

Predmet nabave su savjetodavne usluge koje uključuju savjetovanje u upravljanju, provedbi postupaka nabave u okviru projekta Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022.

Hrvatska komora dentalne medicine tijekom 36 mjeseci provodi projekt „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022.“. Cilj projekta je unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine kroz pripremu i provedbu programa izobrazbe. Za vrijeme trajanja projekta ukupno 500 doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i asistenata proći će teorijsku i praktičnu više-modularnu edukaciju, kao i edukaciju na kongresima. Ukupna vrijednost projekta je 9.671.209,76 kuna.

Vrijeme provedbe projekta je od 01.03.2021. do 01.03.2024. godine.

Usluga upravljanja projektom detaljno je opisana u Prilogu 2. Specifikacije usluga, koji čini sastavni dio Poziva na dostavu ponude.

Količina predmeta nabave je okvirna i definirana u troškovniku (Prilog 3. Poziva na dostavu ponude).

Usluge se ugovaraju od datuma potpisa ugovora do kraja provedbe projekta, a najkasnije do dana 01.03.2024. godine.

2.3        Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude izražava se u kunama (HRK) i upisuje se brojkama sukladno Prilogu 1. (Ponudbeni list) te Prilogu 3.  (Troškovnik).

Ponuditelj je dužan u Prilogu 1. (Ponudbeni list) upisati jediničnu i ukupnu cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iz Priloga 3. (Troškovnik), zatim iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) te ukupnu cijenu s porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) zaokruženu na dvije decimale.

Ponuditelj Prilog 3. (Troškovnik) popunjava na način da u istome naznači jediničnu cijenu ponude i PDV. Jedinična cijena i iznos PDV-a moraju biti zaokruženi na dvije decimale. Ukoliko je riječ o ponuditelju iz inozemstva, ili ponuditelju koji nije u sustavu PDV-a, isti cijenu svoje ponude treba prikazati samo bez PDV-a, pri čemu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a stavlja nulu (0,00 kn) ili ostavlja prazno, odnosno na drugi način se označava kako upis nije primjenjiv.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi Izvršitelja i popusti.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska jedinična cijena što dovodi u sumnju izvršenje ugovora o nabavi, Naručitelj je ovlašten odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude zbog neuobičajeno niske cijene, Naručitelj će od Ponuditelja pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora o nabavi.

Ako Ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda ili izmijeni tekst i izvorni sadržaj u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te ponuda može biti odbijena.

Naručitelj će u postupku pregleda, usporedbe i ocjenjivanja ponuda uspoređivati ukupnu cijenu ponude bez PDV-a.

2.4        Mjesto izvršenja

Usluga će se izvršavati na adresi Naručitelja i u poslovnim prostorijama odabranog Izvršitelja.

2.5        Rok izvršenja usluge

Usluge se ugovaraju se od datuma potpisa ugovora do kraja provedbe projekta, a najkasnije do dana 01.03.2024. godine.

Uslugu administracije i upravljanja  projektom koja je predmet nabave Ponuditelj je dužan izvršiti pravovremeno sukladno uvjetima natječajne dokumentacije.

2.6        Uvjeti plaćanja

Plaćanje će se vršiti mjesečno, 30 dana od dana zaprimanja urednog računa odabranog ponuditelja u skladu sa stvarno pruženim uslugama prema jediničnim cijenama iz Troškovnika. Prilog računu odabranog ponuditelja bit će evidencija radnih dana sa specifikacijom pruženih usluga i utrošenog vremena odnosno jedinica radnog dana po stručnjaku. Radni dan iznosi 8 sati rada jednog stručnjaka bez pauza.

Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).

3             OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Naručitelj će obvezno iz postupka nabave isključiti gospodarskog subjekta:

-         Ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

a)    sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

a.    članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

b.    članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b)    korupciju, na temelju

a.    članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,

b.    članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c)    prijevaru, na temelju

a.    članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,

b.    članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d)    terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

a.    članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,

b.    članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e)    pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

a.    članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,

b.    članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f)     dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

a.    članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,

b.    članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 

-         je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za: kaznena djela iz prethodne točke, podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja razloga za isključenje dostavlja se Izjava o nepostojanju razloga za isključenje. Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Obrazac navedene Izjave sastavni je dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 4.).

Osim za gospodarskog subjekta koji samostalno dostavlja ponudu, razlozi isključenja utvrđuju se: u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno.

4         UVJETI SPOSOBNOSTI 

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente zahtijevane ovim Pozivom na dostavu ponuda, a kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost.

Svi dokazi i dokumenti koji se prilažu ponudi, a određeni su u ovoj točki 4. Poziva i mogu se osim u izvorniku ili ovjerenoj preslici dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Svi dokazi i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti na hrvatskom jeziku. Ukoliko je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, isti dokument mora biti dostavljen uz priloženi prijevod na hrvatski jezik.

4.1        Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se:

-        odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se izdaje u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ove točke 4.1. Poziva.

Ovaj uvjet sposobnosti ne primjenjuje se na podugovaratelje (ponuditelji nisu obvezni dostavljati izvatke iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra za svakog od podugovaratelja).

4.2          Ekonomska  i financijska sposobnost

U svrhu dokazivanja da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmet nabave, gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da je u posljednje tri dostupne poslovne godine , ostvario minimalni prosječni godišnji promet u iznosu procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, može imati iskazan promet u stranoj valuti. Strana valuta se preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka nabave (dan objave na  internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr ). Ako valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti koristi se tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem je započeo postupak nabave.

Kao dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta sposobnosti, gospodarski subjekt dostavljaju ispunjen prilog Izjava o prometu (Prilog 5.) koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda i koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

4.3         Tehnička i stručna sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati tehničku i stručnu sposobnost. Naručitelj je odredio uvjete stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo i resurse potrebno za izvršenje ugovora o nabavi. Minimalne razine stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave.

4.3.1   Tehnička sposobnost gospodarskog subjekta (Popis izvršenih usluga)

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2021.g) i tijekom tri godine koje prethode toj godini  (2020., 2019. i 2018.)  izvršio usluge iste ili slične predmetu nabave čija je kumulativna vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti  bez PDV-a . Pritom, za izračun vrijednosti izvršenih usluga moguće je uzeti u obzir minimalno 1 a maksimalno 2 usluge.

Za potrebe utvrđivanja tehničke sposobnosti gospodarskog subjekta u ponudi se dostavlja Prilog 6.  – Popis izvršenih usluga.

Popis sadržava minimalno sljedeće:

− predmet usluge

− vrijednost usluge (bez PDVa)          

− opis usluga iz kojeg je vidljivo da se radi o uslugama istim ili sličnim predmetu nabave,

− razdoblje pružanja usluga,

− naziv druge ugovorne strane (investitora, naručitelja) i osobu za kontakt i kontakt podatke naručitelja.

Napominje se da Naručitelj za vrijeme trajanja postupka pregleda i ocjene zadržava pravo provjeriti točnost navoda istaknutih u Prilogu 6. i to izravno od druge ugovorne strane (Naručitelja) ili od ponuditelja. Ako Naručitelj utvrdi da su dane informacije netočne, odnosno neistinite, odbit će takvu ponudu.

4.3.2   Stručna sposobnost gospodarskog subjekta (Stručnjaci)

Propisani uvjeti stručne sposobnosti osiguravaju da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske resurse za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a propisani kriteriji predstavljaju minimalnu razinu sposobnosti koja osigurava da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi. Minimalne razine stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave te su u skladu sa njegovom prirodom, važnosti i namjenom.

Ponuditelj mora dokazati da za izvršenje predmeta nabave raspolaže timom stručnjaka, neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu ili ne, a koji imaju iskustvo kako slijedi. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne funkcije.

        voditelj projekta (1 izvršitelj):

najmanje 3 godina iskustva u pružanju savjetodavnih usluga upravljanja projektima

•        stručnjak za nabavu (1 izvršitelj)

najmanje 3 godine iskustva u pružanju savjetodavnih usluga pri provođenju postupaka nabave  

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.3.2.:

- Izjavu sukladno Prilogu 7.  kojom ponuditelj dokazuje da raspolaže stručnjacima iz točke 4.3.2. (izjava sadržava: ime i prezime stručnjaka, relevantne godine iskustva te osoba za kontakt koja može potvrditi navode)

5         PODACI O PONUDI

5.1        Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

  • Prilog 1 – Ponudbeni list
  • Prilog 2 – Specifikacija usluge
  • Prilog 3 – Troškovnik
  • Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje
  • Dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Poziva
  • Prilog 5 – Izjava o prometu
  • Prilog 6 – Popis izvršenih usluga
  • Prilog 7 – Izjava o stručnoj sposobnosti
  • Prilog 8 – Životopisi stručnjaka
  • Jamstvo za ozbiljnost ponude kako je propisano u točki 5.13 Poziva

5.2        Način izrade ponude

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku i otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom. Uz ponudu u papirnatom obliku, može se dostaviti i ponuda na CD /DVD R ili drugom mediju, u slučaju razlika u ponudama, relevantna će biti ponuda dostavljena u papirnatom obliku.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

Sve troškove izrade ponude snose ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude. Dokumente tražene u ovom Pozivu na dostavu ponuda ponuditelj u svojoj ponudi može dostaviti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

Od Ponuditelja se očekuje da pregleda Poziv na dostavu ponuda, uključujući sve upute, obrasce, uvjete i specifikacije. Ponuda koja je suprotna odredbama ovog Poziva na dostavu ponuda i koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće te ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive ili u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća u svakom je pogledu rizik za ponuditelja i može rezultirati odbijanjem takve ponude.

Sve tražene dokaze koji se dostavljaju sukladno uvjetima sposobnosti Ponuditelja mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenim ili neovjerenim preslikama, izvadcima iz e-registra i sl. Navedeno se ne odnosi na izjave/priloge koji moraju biti u izvorniku. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama Ponuditelja iz ove točke, Naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih Ponuditelja, a u slučaju da se radi o Ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi Naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

U svakom slučaju, napominje se da Naručitelj za vrijeme trajanja postupka pregleda i ocjene zadržava pravo provjeriti točnost navoda istaknutih u dostavljenoj ponudi i to izravno od navedenih kontakt osoba ili od ponuditelja. Ako Naručitelj utvrdi da su dane informacije netočne, odnosno neistinite, odbit će takvu ponudu.

Način dostave ponude

Rok za dostavu ponuda je 15.04.2021. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude. Ponude i dokumentacija priložena uz ponude, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se Ponuditeljima. Alternativne ponude nisu dopuštene. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu. Ponuditelju koji sudjeluje u više ponuda, bit će odbijene sve njegove ponude.

Ponuda se predaje neposredno na adresi Naručitelja ili putem preporučene pošiljke na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici koja mora sadržavati sljedeće elemente:

Naziv i adresa Naručitelja

Naziv i adresa Ponuditelja

Nabava savjetodavnih usluga upravljanja projektom

Evidencijski broj nabave: 01/2021

„NE OTVARAJ“

Ako omotnica nije dostavljena u skladu s naprijed navedenom uputom, Naručitelj neće snositi odgovornost u slučaju da se ponuda i/ili izmjena/dopuna/zagubi, krivo ili prerano otvori te ne evidentira na otvaranju ponuda.

Do isteka roka za dostavu ponuda Ponuditelj može pisanim putem odustati od svoje ponude ili dostaviti izmjenu/dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao zakašnjela i neotvorena se bez odgode vraća pošiljatelju. Dakle, ponuditelji su dužni osigurati da njihova ponuda bude zaprimljena najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja Ponuditelja od ponude prije otvaranja ponuda.

5.3        Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, a dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ako Ponuditelj nakon dostave ponude dostavi izmjenu i/ili dopunu ponude kao vrijeme zaprimanja ponude smatra se vrijeme kada je dostavljena posljednja izmjena i/ili dopuna. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. Nakon proteka roka za dostavu, ponuda se ne smije mijenjati.

5.4        Alternativne ponude

Alternativne ponude nisu dozvoljene.

5.5        Cijena ponude i valuta

Cijena ponude izražava se u kunama. Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu. Jedinična cijena stavke bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) mora biti iskazana sa svim popustima i troškovima.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska jedinična cijena što dovodi u sumnju izvršenja Ugovora, Naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude zbog neuobičajeno niske cijene, Naručitelj će od Ponuditelja pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje Ugovora o nabavi.

5.6        Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Odabir najpovoljnije ponude izvršit će se uspoređivanjem iskazane cijene ponude i dodatnih kriterija odabira. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja između valjanih ponuda, nakon bodovanja ostvari najveći broj bodova. Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Pravodobno pristigle ponude ocjenjivat će se bodovno na temelju cjenovnog i ne-cjenovnog kriterija čiji relativni značaj i maksimalni broj bodova iznose kako slijedi:

a) Cjenovni kriterij: odnosno cijena Ponuditelja ima relativni značaj 20% odnosno maksimalno 20 bodova.

Maksimalni broj bodova dodijelit će se Ponuditelju koji ponudi najnižu cijenu, dok će se ostale ponude bodovati prema formuli:

P = Pl/Pt * 20

P – broj bodova koji je ponuda dobila za cjenovni kriterij

Pl – cijena najniže ponude

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

20 – maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij

b) Ne-cjenovni kriterij

Profesionalno iskustvo voditelja projekta

Iskustvo voditelja projekta ima relativni značaj 50 % odnosno maksimalno 50 bodova te se vrednuje kako slijedi:

- Broj provedenih projekata i/ili projekata koji su u tijeku minimalno 12 mjeseci do dana objave ovog Poziva na dostavu ponuda minimalne vrijednosti 9 milijuna kuna a na kojima je nominirani stručnjak izvršavao poslove voditelja projekta

Broj projekata

Broj bodova

Maksimalni broj bodova

0-2

0

30

3-6

5

7-10

15

11 i više

30

 

- Iskustvo stručnjaka u provedbi najmanje jednog projekta u području zdravstva na poziciji voditelja projekta koji je završen ili u tijeku minimalno 12 mjeseci do dana objave ovog Poziva na dostavu ponuda

Iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta u području zdravstva na poziciji voditelja projekta

Broj bodova

Maksimalni broj bodova

DA

10

10

NE

0

 

-Iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta financiranog iz EU i/ili drugih međunarodnih izvora na poziciji voditelja projekta koji je završen ili u tijeku minimalno 12 mjeseci do dana objave ovog Poziva na dostavu ponuda

Iskustvo u provedbi najmanje jednog projekta financiranog iz EU i/ili drugih međunarodnih izvora na poziciji voditelja projekta

Broj Bodova

Maksimalni broj bodova

DA

10

10

NE

0

 

50 – maksimalni broj bodova za ne-cjenovni kriterij profesionalno iskustvo voditelja projekta

Profesionalno iskustvo stručnjaka za nabavu

 S obzirom da je Naručitelj neobveznik Zakona o javnoj nabavi, u okviru ovog kriterija bodovat će iskustvo predloženog stručnjaka u provedbi postupaka nabave prema pravilima za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te se vrednuje kako slijedi

 - broj  pruženih usluga pripreme i provedbe javno objavljenih nabava sukladno NOJN Pravilima[1] koje je pružio stručnjak ima relativni značaj 30% odnosno maksimalno 30 bodova, te se vrednuje kako slijedi:

Maksimalni broj bodova dodijelit će se Ponuditelju čiji predloženi stručnjak ima najveći broj pruženih usluga na objavljenim nabavama, dok će se ostale ponude bodovati kako slijedi:

Broj postupaka nabave za NOJN koji su bili javno objavljeni

Broj bodova

Maksimalni broj bodova

0-3

0

30

4-7

5

8-11

15

12 i više

30

 

R = broj bodova koji je ponuda dobila za ne-cjenovni kriterij

R = broj bodova temeljem broja projekata minimalne vrijednosti 9 milijuna kuna + broj bodova temeljem iskustva u provedbi projekata u području zdravstva + broj bodova temeljem iskustva u provedbi projekata financiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih izvora + broj bodova temeljem broja postupaka nabave za NOJN koji su bili javno objavljeni

80 – maksimalni broj bodova za ne-cjenovni kriterij

Za potrebe dokazivanja ne-cjenovnih kriterija pod b) ponuditelj treba dostaviti ispunjen Prilog 8. Životopisi stručnjaka te ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja. Prilog 8. je izrađen u obliku koji dopušta unošenje novih redova ovisno o broju ugovora koji će ponuditelj navesti. Može se koristiti i drugi obrazac uz uvjet da su minimalno navedeni podaci traženi u prilogu 8. Nedostavljanje priloga 8. Životopisi stručnjaka neće za posljedicu imati odbijanje ponude, nego će takav Ponuditelj dobiti 0 bodova za ne-cjenovni kriterij.

Naručitelj ima pravo provjeriti navode iz Priloga 8. na bilo koji način te u slučaju da se utvrdi da je Ponuditelj dao neistinite informacije o iskustvu stručnjaka u dostavljenoj ponudi takva ponuda će biti odbijena.

Ukupna i najpovoljnija ocjena Ponuditelja

Ukupna ocjena ekonomski najpovoljnije ponude (E) je zbroj R- nefinancijske i P - financijske ocjene:

E = R + P

Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda s najvećim zbrojem ocjena iz nefinancijskog i financijskog dijela ponude.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

5.7        Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je izvorni dokaz u ponudi na stranom jeziku, uz njega je potrebno priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

5.8        Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana određenog kao krajnji rok za dostavu ponude. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

5.9        Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 15.04. 2021. godine do 12:00 sati. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati, već će se neotvorene vratiti ponuditelju.

5.10    Pregled i ocjena ponuda

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj prvo utvrđuje formalnu sukladnost ponude.  Nakon što je utvrdio formalnu ispravnost ponude Naručitelj isključuje ponuditelja kod kojeg postoje razlozi za isključenje te potom provjerava sukladnost ponude s ostalim uvjetima Poziva na dostavu ponude.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 niti dulji od 15 kalendarskih dana pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u odnosu na postojanje razloga isključenja, uvjete sposobnosti, uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, pri čemu  se pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s navedenim dokumentima ne smatra izmjenom ponude (ako su ti uvjeti postavljeni u Pozivu na dostavu ponuda).

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 15 kalendarskih dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

Nakon pregleda i ocjene ponuda iz prethodnih točaka valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude. Odluku o odabiru donosi Odbor za nabavu imenovan od strane Naručitelja, u roku od najviše 30 kalendarskih dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će sastaviti Zapisnik sa sastanka za ocjenu ponuda te će sve ponuditelje obavijestiti o odabiru ponuditelja najkasnije do sklapanja Ugovora o nabavi.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi Pozivom na dostavu ponude prije donošenja Odluke o odabiru. Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

 

Naručitelj (NOJN) je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

- ponudu koja nije cjelovita,

- ponudu koja je suprotna odredbama Poziva na dostavu ponuda,

- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,

- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,

- ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,

- ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz Poziva,

- ponudu za koju Ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,

- ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva

5.11    Donošenje odluke o odabiru

Nakon pregleda i ocjene ponuda iz prethodnih točaka valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude. Odluku o odabiru donosi Odbor za nabavu imenovan od strane Naručitelja, u roku od najviše 30 kalendarskih dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će sastaviti Zapisnik sa sastanka za ocjenu ponuda te će na stranicama www.strukturnifondovi.hr objaviti Odluku o odabiru.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi Pozivom na dostavu ponude prije donošenja Odluke o odabiru. Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

5.12    Poništenje postupka nabave

Naručitelj  poništava postupak nabave ako nakon isteka roka za dostavu ponuda:

- nije pristigla niti jedna ponuda;

- nije dobio niti jednu valjanu ponudu;

- nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Naručitelj može poništiti postupak ako:

-su nastale značajne nove okolnosti vezane uz projekt za koji se provodi nabava

5.13    Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice na traženi iznos. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:

• da je Korisnik garancije Naručitelj

• da je Nalogodavac gospodarski subjekt koji podnosi ponudu (u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, Nalogodavac može biti jedan od članova zajednice gospodarskih subjekata)

• da se ovim jamstvom banka obvezuje da će Korisniku garancije jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava na prigovor isplatiti iznos od 20.000,00 HRK (ili u stranoj valuti u kunskoj protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave ovog Poziva na dostavu ponuda) na temelju pisanog zahtjeva Korisnika garancije u kojem će stajati da Nalogodavac krši svoju obvezu ili obveze i na koji način, a u slučaju:

o        odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti

o        odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi

o        nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Bankarska garancija mora sadržavati naziv postupka nabave za koji se izdaje i evidencijski broj postupka nabave. Rok jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Ponuditelj može dostaviti jamstvo čija je valjanost duža od roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude prije potpisivanja Ugovora o nabavi, Naručitelj će tražiti njihovo produljenje.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača.

U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti bilo koji član zajednice, u cijelosti (s navodom o tome da je riječ o zajednici ponuditelja) ili parcijalno s članom/vima u ukupno traženom iznosu.

Bankovno jamstvo mora glasiti na valutu ugovora, a u slučaju da glasi na stranu valutu, prilikom preračunavanja primijenit će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan objave Poziva na dostavu ponuda.

5.14    Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 

Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi za slučaj povrede ugovornih obveza i to u visini 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku izvornog bankovnog jamstva koje mora biti s klauzulom ''bezuvjetno'', na ''prvi poziv'' i ''bez prigovora“, ili u obliku bjanko zadužnice na traženi iznos, s rokom važenja minimalno 30 dana duljim od roka za izvršenje usluga  određenog u točki 2.5.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u zadanom roku, Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude i raskinuti ugovor o nabavi. U navedenom slučaju, Naručitelj može ponovno rangirati ponude te izvršiti provjeru, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Ugovaratelju nakon uspješno izvršenih usluga koje su predmet ugovora o nabavi.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

-          u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.

-          u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog razloga za koje je odgovoran odabrani ponuditelj kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao odabrani ponuditelj, i to u punom iznosu      jamstva.

-          u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema odabranom ponuditelju u svezi s ugovorom o nabavi do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.

U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje može dostaviti bilo koji član zajednice, u cijelosti (s navodom o tome da je riječ o zajednici ponuditelja) ili parcijalno s članom/vima u ukupno traženom iznosu.

6         POPIS PRILOGA

·         Prilog 1 – Ponudbeni list

·         Prilog 2 – Specifikacija usluge

·         Prilog 3 – Troškovnik

·         Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

·         Prilog 5 – Izjava o prometu

·         Prilog 6 – Popis izvršenih usluga

·         Prilog 7 – Izjava o stručnoj sposobnosti

·         Prilog 8 – Životopisi stručnjaka

 

 

[1] Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi sukladno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava ili bilo kojem drugim pravilima koja se primjenjuje na nabave u okviru sufinanciranih projekata na korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi odnosno nisu obveznici primjene zakona koji uređuje nabavu u zemlji poslovnog nastana ponuditelja