Na temelju Odluke Izvršnog odbora, koja je donesena na 330. sjednici održanoj 27. svibnja 2022. godine upućujemo

  
POZIV NA DOSTAVU PONUDE

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su usluge pripreme i dostave gotovih obroka na lokaciji Zagrebačkog Velesajma za potrebe događanja Međunarodnog sajma dentalne medicine, Dentex 2022. i za sudionike Kongresa Dentex 2022.

Ponuditelj se obvezuje dostaviti svježe pripremljene obroke u količinama prema ustaljenim normativima u skladu s propisanim jelovnikom (tablica s priloženim jelovnikom ). Hrana mora biti u adekvatnoj i propisanoj namjenskoj ambalaži, a osoba koja sudjeluje u prijevozu mora biti obučena u propisanu radnu odjeću.

2.2. KOLIČINA I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Navedeno u troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije.

  • PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 150.000,00 HRK
  • Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.            
  • ROK ZA DOSTAVU PONUDE (datum, sat): 3. lipnja 2022.
  • OBLIK, NAČIN I SADRŽAJ IZRADE PONUDE:

Ponuda mora sadržavati popunjen i ovjeren:

  • Ponudbeni list;  2. Troškovnik;

Ponuda koja ne sadrži prethodno navedeno smatrat će se ne prihvatljivom. 
Ponudu je potrebno dostaviti putem e-maila, pošte ili neposredno na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici:

Hrvatska komora dentalne medicine
Kurelčeva 3/2
10 000 Zagreb

Na omotnici ponude mora biti naznačeno sljedeće:

  • naziv i adresa Ponuditelja
  • naznaka „NE OTVARATI“ – pouda za „Usluge pripreme i posluživanja hrane i pića za Međunarodni sajam dentalne medicine, Dentex 2022. i za sudionike Kongresa Dentex 2022.“
  • CIJENA, ROK, NAČIN I UVIJETI PLAĆANJA:

Cijena ponude iskazuje se na Troškovniku (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i cijena s PDV-om).
Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi popusti, troškovi i davanja potrebna za izvršenje usluge.
Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene za svaku stavku na način kako je to određeno troškovnikom, te sveukupnu cijenu ponude.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda Ponuditelji mogu postavljati upite i tražiti pojašnjenja vezana za nabavu.
Naručitelj  se obvezuje dostavljeni račun, platiti u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja na adresu Naručitelja

  • KONTAKT OSOBA NARUČITELJA (ime, prezime, telefon):

Mateja Mesić, dipl. oec
tel.: 01/4886 728
e-mail: mateja.mesic@hkdm.hr

 

Pogledajte kompletnu ponudu OVDJE!