Page 5 - SMILE broj 09
P. 5


na od teorija jest da promjene na krvnim
žilama koje se nalaze u blizini prolaska
živca, npr. ateroskleroza, pritišću i ošteću-
ju živac i na taj način stvaraju osjet boli.
dijagnoza se postavlja na temelju ana-
mneze i kliničke slike. Potrebno je obavi-
ti pregled usne šupljine i zubi, neurološ-
ki pregled te pretrage kao što su cT i mR
mozga.
Terapija neuralgije trigeminusa provodi
se lijekovima i drugim metodama koji suz-
bijaju bol te uklanjanjem uzroka oštećenja
i pritiska na živac.
bolest se zbog svojih karakterističnih
vanjskih simptoma relativno lako dijagno-
sticira, ali na žalost postoje pacijenti koji se
duže vrijeme muče i ne dijagnosticirani šeću
od jedne do druge ordinacije. Često se na
takvim bolesnicima uočavaju mnogobrojni
nepotrebni zahvati kao što su mnogobrojna
liječenja zubi, te multiple ekstrakcije. Paci-
jentu se stanje samo pogoršava.
u terapiji neuralgije trigeminusa stan-
dardni lijekovi koji se koriste kod drugih
vrsta boli uglavnom nisu pogodni za oz-
biljniju terapiju, jer djeluju sa zadrškom te
najčešće nemaju učinka kod ovakve vrste
boli (poput nesteroidnih antireumatika-
Aspirin i sl.). stoga su lijekovi prvog izbora
u terapiji neki od primarnih antiepileptika
poput gabapentina (Neurontin), karba-
mazepina (Tegretol) ili fenitoina (difeto-
in). oni smanjuju bol stabilizacijom živ-
čanih membrana i slabljenjem električnih
okidanja.

ZBOG BOLI I POD NOŽ
koja se pojačava potkraj dana. bol se lja u kraćim ili dužim razmacima tijekom od drugih lijekova koji pomažu "odnijeti"
pojačava na tople podražaje, te paci- dana. može potrajati nekoliko dana, tje- bol kombiniraju se od najblažih analgeti-
jenti imaju potrebu držat hladnu vodu dana ili čak mjeseci, a zatim prestaje i javi ka kao što je voltaren ili drugi nestereoidni
u ustima. se ponovo za nekoliko mjeseci ili godina. antireumatici do onih jačih kao što je tra-
• PARODONTNA BOL: prikazuje se u početku bol nastaje spontano, a poslije madol ili čak morfnski preparati u obliku
kao trajna tupa bol. u početku stiska- se može isprovocirati dodirom lica, žvaka- fastera. Ponekad, veli docent cindro-Vre-
nje zubi pomaže, a kasnije pojačava njem, pranjem zuba, govorom, smijehom, balov, pomaže i terapija akupunkturom,
intenzitet boli. brijanjem ili nekim drugim podražajem. koja dovodi do poboljšanja stanja bole-
• KOŠTANA BOL: intenzitet boli je va- uglavnom je prisutna na jednoj strani lica, snika i smanjivanja boli.
rirajući, od tupe do jake pulsirajuće a obostrano se javlja vrlo rijetko u otprili- u posljednje se vrijeme izvode i operacij-
boli. u ovu skupinu boli svrstavamo ke u 5% slučajeva, ali i tada počinje prvo ski zahvati nad ovakvim pacijentima. Izvo-
bol nakon ekstrakcije, traume. na jednoj strani. di se infltracija samog živca alkoholom, ili
uzrok neuralgije trigeminusa može biti pak koagulacija ili rizotomija koja se izvodi
NEURALGIJA N. TRIGEMINUSA poznat kao što je tumor ili malformacija u području moždanog debla. operacijski
Nervus trigeminus je peti moždani živac krvnih žila koji pritišću živac. uzroci mogu su zahvati relativno komplicirani i samo
odgovoran za osjet dodira, boli, pritiska i biti i neke bolesti kao što je multipla skle- ih mali broj specijaliziranih neurokirurških
temperature s lica, čeljusti, čela i okolice roza, dijabetes. Infekcije herpes virusom ili odjela može s uspjehom obaviti.
očiju. dva su, svaki s jedne strane lica. zoster virusom u području trigeminalnog Neuralgija trigeminalnog živca rela-
Neuralgija trigeminusa se ubraja među živca mogu nakon povlačenja kožnih pro- tivno je česta, s godišnjom incidencijom
najjače i najneugodnije boli koje se mogu mjena uzrokovati neuralgiju zahvaćenog od 4-5/100 000 ljudi. Primarno pogađa
osjetiti. bol počinje iznenada, u dijelu ili ci- područja. Takve neuralgije trigeminusa srednju i stariju dobnu skupinu i to u 60%
jelom području koje opskrbljuje n. trigemi- nazivamo simptomatskim. slučajeva žene. Početak je tipično iznena-
nus. Izrazito je jaka, sijevajuća, oštra. Traje Idiopatskom neuralgijom smatramo slu- dan, a napadi perzistiraju tjednima ili mje-
kratko, nekoliko sekundi i često se ponav- čajeve kada nije točno poznat uzrok. jed- secima prije spontanog nestanka.
ožujak 2015. < 05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10