Page 6 - SMILE broj 12
P. 6KEMO I RADIO TERAPIJA


Radijacijski karijes da treba izbjegavati ekstrakcije, kao
Radijacijski karijes nastaje pri- i ostale kirurške zahvate. Ako se ek-
marno kao posljedica suhoće usta strakcija ipak mora obaviti, treba je
i kvalitativnih promjena u sastavu izvesti sa što manje traume uz an-
sline te povećanja broja acidogenih tibiotsku zaštitu. Razvije li se oste-
bakterija. Zračenje djeluje i direktno onekroza, manji se defekti liječe
na zube uzrokujući smanjenje tvr- konzervativno; ispiranjem antisep-
doće cakline i dentina. Taj demine- tičkim otopinama i antibioticima
ralizacijski proces počinje unutar širokog spektra, dok se veći defek-
tri mjeseca od početka radiotera- ti tretiraju kombinacijom kirurškog
pije, a karakterizira ga izrazito brzo zahvata i hiperbarične oksigenaci-
napredovanje. Počinje u cervikalnoj je. Izrada novih protetskih radova
trećini zuba (uz zubno meso), obič- može započeti 3-6 mjeseci nakon
no sjekutića i očnjaka, širi se oko zračenja. Kod bolesnika liječenih
čitave zubne krune te unutar 4-6 bisfosfanatima postoji rizik od na-
mjeseci može završiti frakturom stanka osteonekroze i nakon zavr-
krune zuba. Zanimljivo je kod radi- šetka kemoterapije i normalizaci-
jacijskog karijesa da usprkos sve- je krvne slike jer bisfosfanati imaju
ga toga nema boli ili je bol tek ne- dugi poluvijek uklanjanja iz organiz-
znatna. Sama oralna higijena nije ma (1-10god.).
dovoljna zaštita od radijacijskog Svi bolesnici s malignim pro-
karijesa. Za njegovo sprječavanje cesom trebali bi obaviti dental-
potrebno je apliciranje fuora. ni pregled prije početka kemo i/
ili radioterapije. Brojna istraživa-
Trizmus nja pokazala su da se adekvat-
Trizmus je stanje otežanog ili nom dentalnom pripremom i
onemogućenog, odnosno ograni- obradom prije, tijekom i nakon li-
čenog otvaranja usta. Kod zrače- ječenja malignih procesa mogu
nja se razvija najčešće kao poslje- prevenirati pojavnost ili ubla-
dica zračenjem uzrokovane fbroze žiti težina oralnih komplikacija.
žvačnih mišića i/ili temporoman- Dentalni pregled treba obaviti od-
dibularnog zgloba. Trizmus zapo- mah nakon dijagnosticiranja ma-
činje 3-6mjeseci nakon završet- lignog tumora ili barem tri tjedna
ka zračenja i često je ireverzibilan. prije početka terapije. Potrebno je
Zbog otežanog otvaranja usta, sanirati sve dentalne, parodontalne
pacijentu je onemogućeno odr- i oralne bolesti. Sve zube s upitnom
žavanje higijene, govor, hranjenje. prognozom, koji bi kasnije mogli
Prevencija trizmusa je važnija od stvarati probleme u smislu oralnih
samog liječenja. Čim radioterapija komplikacija, treba izvaditi. Kirur-
počne, pacijenti s povećanim rizi- ško se vađenje obavlja u slučaju
kom od nastanka trizmusa trebaju uznapredovalog karijesa s proble-
svakodnevno vježbati maksimalno matičnim parodontološkim statu-
asistirano otvaranje usta. Vježba- som, proširene periapikalne lezije,
njem mišića u trajanju od 1 minute ci, kao što su pušenje, alkoholizam, u slučaju osrednje do uznapredo-
dnevno se značajno smanjuje rizik ORALNI MUKOZITIS nekontrolirani dijabetes u kombi- vale parodontne bolesti, zaostalih
nastanka trizmusa. Vježbanje treba SE JAVLJA VEĆ U naciji s lošom prehranom i nea- korijena koji nisu potpuno prekri-
nastaviti minimalno 6 mjeseci na- PRVOM TJEDNU dekvatnom oralnom higijenom, veni alveolarnom kosti, te zubi koji
kon završetka zračenja. TERAPIJE, NA dodatno povećavaju rizik. Oste- su najbliži tumoru. Adekvatno vri-
POČETKU KAO
CRVENILO I onekroza najčešće nastaje u donjoj jeme cijeljenja rane prije radiotera-
Osteonekroza UPALA SLUZNICE čeljusti zbog kompaktnije i gušće pije je tri tjedna, kako bi se smanjila
Osteonekroza je ishemična USNE ŠUPLJINE I kosti i slabije vaskularizacije. Klinič- opasnost od razvoja osteonekroze.
aseptična nekroza kosti, javlja se ŽDRIJELA ki se očituje kao bolno područje ek- Pacijentu se daju detaljne upute o
u 8,2% pacijenata zračenih u po- sponirane, nekrotične kosti unutar održavanju oralne higijene i prehra-
dručju glave i vrata, te kod onkološ- ozračenog područja. U uznapredo- ni. Idealno je da bolesnici tijekom
kih bolesnika koji dobivaju bisfos- vanom stadiju može doći do stva- kemo i radioterapije dolaze jednom
fanate u kemoterapijskom liječenju. ranja kožne fstule i/ili patološke u 7-14 dana na kontrolu.
Osteonekroza može nastati spon- frakture čeljusti. Nakon radiotera- Isto tako, nakon završetka tera-
tano ili kao posljedica traume kosti pije postoji doživotna opasnost od pije potrebne su u početku mjeseč-
kirurškim zahvatom ili neadekvat- nastanka osteonekroze kod kirur- ne kontrole, kasnije se dinamika
nim protetskim radom. Čimbeni- ških zahvata u ozračenoj kosti tako kontrola određuje individualno.
06 >prosinac 2015.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11