Page 10 - Dental design br. 4 - 2021
P. 10

10 4                                  ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.
                                       ❧ Dental Desing | Broj 3 | listopad 2021.

   Edukacijski programi                   Ukorak sa svjetskim trendovima
   Tijekom projekta provest će se edukacija za ukupno 500 sudi- Kvaliteta znanja ljudskih resursa u dentalnoj medicini esencijal-
   onika – doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i den- ni je faktor ostvarivanja razvojnih ciljeva Republike Hrvatske, a
   talnih asistenata. U 2022. godini održat će se višemodularne  cjeloživotno obrazovanje zdravstvenih djelatnika podiže razinu
   edukacije za 264 sudionika, dok će za dodatnih 236 sudionika  otpornosti zdravstvenog sustava na izazove novog doba. Jedan
   biti organizirana dva stručna kongresa 2023. godine. Teoretski i  od ključnih zadataka Komore je osvježiti i unaprijediti znanje
   radni tečajevi primjenjivat će suvremene didaktičke metodolo- svojih članova u njihovom svakodnevnom radu, a kontinuirane
   gije s prikazima medicinskih slučajeva i studijama slučaja koja  strukovne edukacije pružaju članovima profesionalni oslonac
   pokrivaju specijalistička područja endodoncije s restaurativ- za svakodnevne situacije u praksi. Organizacijom teoretskih i
   nom stomatologijom, stomatološke protetike, oralne kirurgije  praktičnih edukacija i stručnih skupova na kojima će predava-
   i parodontologije. Sudjelovanje na edukacijama ili kongresu je  či biti najeminentniji svjetski stručnjaci pomažemo članovima
   dostupno članovima Hrvatske komore dentalne medicine bez  držati korak s vrhom svjetske dentalne medicine, istovremeno
   kotizacije, a sudionicima donosi bodove potrebne za obnovu li- promovirajući hrvatsku struku koja je prepoznata u Europi i svi-
   cenci i dozvola za rad.                 jetu. Ovaj projekt predstavlja prvi korak u razvoju suvremenog
                                sustava edukacije članova Komore, a njegova provedba ujedno
          Kako se prijaviti?             jača interne kapacitete Komore i omogućava nam pripremu i

                                provedbu novih i kompleksnih projekata kojima ćemo podići
                                standarde edukacije za naše članove i pružiti članovima potporu
   1.              2.
                                u svakodnevnom radu.                                    dukacija je dostupna svim članovima Ko-
                                    more na području Republike Hrvatske
                                 Eputem prijave na web stranici projekta,
                                 www.pproz.eu, koja će biti aktivna početkom
                                 veljače 2022. godine i na kojoj će se nalaziti de-
                                 taljne informacije o tečajevima i kongresima te
    3.             4.               upute i rokovi za postupak prijave. S obzirom da
                                 je broj mjesta ograničen, mjesta u grupama za
                                 edukaciju i na kongresima zaprimat će se prema
                                 redoslijedu prijava. Ovim putem vas pozivamo
                                 da pratite obavijesti na web stranici i u glasilima
                                 Komore o datumu i vremenu otvaranja prijava,
                                 kako biste na vrijeme osigurali svoje mjesto.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15