Page 3 - Dental design br. 4 - 2021
P. 3

3
     ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.


       PODLAGANJE POTPUNE PROTEZE


   Marina Jardas, dr.med.dent.               ce grebena bezube čeljusti, podlagati se može mekim ili tvrdim
   Privatna poliklinika dentalne medicine Jelušić      materijalom. Mekim podlaganjem koristimo se kao privreme-

                                nim rješenjem u fazama cijeljenja sluznice i kosti, a podlaganje
   Rialda Slovša, dr.med.dent.
   Privatna poliklinika dentalne medicine Smile       tvrdima materijalom trajno je rješenje (3).

   prof. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičić, dr.med.dent.
   Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci
   Fakultet dentalne medicine i zdravstva Sveučilište J. J. Stross-
   mayer u Osijeku
   e-adresa: daniela.kovacevic@fdmri.uniri.hr

   Potpuna proteza protetički je nadomjestak za izgubljene zube i
   njihova potporna tkiva i u svakodnevnoj praksi još se uvijek če-
   sto izrađuje. Razlikujemo meka i tvrda ležišta potpune proteze.
   Tvrdo ležište koštano je tkivo bezube čeljusti koje se kontinui-
   rano resorbira, posebice na početku nošenja proteze (1). Remo-
   delacija kosti događa se zbog više čimbenika. Na to utječu spol,
   dob, trajanje bezubost, učestalost nošenja proteze, redni broj
   proteze, higijena, parafunkcije, međučeljusni odnosi, kvaliteta   Slika 2. Izoliranje poliranih površina
   izrađenih proteza, prehrana, opće zdravstveno stanje, moguće   Nakon predaje potpune proteze pacijentu, terapeut bi
   sistemske bolesti, uporaba lijekova i osteoporoza (2). Resorpcija  ga trebao informirati o važnosti redovitih profilaktičnih kontro-
   kosti uzrokuje gubitak stabilizacije i retencije potpune proteze,  la (1). Promjene koje se postupno pojavljuju pacijenti često ne
   što smanjuje kvalitetu života i zadovoljstvo pacijenta. Da bi pro- primjećuju pa se dogodi da proteza pukne. Ovisno o stupnju i
   teza trajno bila funkcionalna potrebno ju je prilagođavati pro- brzini resorpcije povremeno je potrebno podložiti protezu jer je
   mjenama ležišta (1).                   loše prilijeganje njezine baze jedan od vodećih čimbenika koji
                                može potaknuti upalu sluznice, zajedno s lošom higijenom te
                                kolonizacijom mukoze i proteze gljivicom Candida albicans (4).
                                Prije postupka podlaganja potrebno je procijeniti je li proteza
                                klinički prihvatljiva zato što se podlaganjem ne mogu ispravljati
                                one loše izrađene. Potrebno je imati dobre okluzijske odnose i
                                estetsku komponentu jer se proteze podlaganjem samo dorađu-
                                ju. Za podlaganje donje potpune proteze potrebna je stabilnost
                                gornje potpune proteze (5). Zbog resorptivnih promjena ležišta,
                                dodavanjem sloja novoga akrilata na ležište baze dobiva se bolja
                                retencija proteze (6).
                                Indikacije za podlaganje proteze su gubitak retencije i stabiliza-
                                cije, nakupljanje hrane ispod njezine baze te oštećenje mukozne
                                sluznice zbog pomičnosti proteze. Kontraindikacije su jaka upa-
      Slika 1. Premazivanje ležišta baze proteze adhezivom la sluznice, previsoka vertikalna dimenzija, izražena istrošenost
   Postupcima direktnoga ili indirektnoga podlaganja usklađuje se  proteze, istrošeni zubi proteze, loše postavljeni zubi, problemi s
   baza proteze s ležištem. To je brz i jednostavan postupak koji  izgovorom, loša estetika, velika resorpcija grebena te jaka pot-
   ima određene prednosti i nedostatke. Dodavanjem novoga slo- kopanost koštanih struktura (6).
   ja materijala na bazu proteze dobiva se tijesno prilijeganje uz
   ležište pa samim time i bolja funkcija. Ovisno o stanju sluzni-
   1   2   3   4   5   6   7   8