Page 6 - Dental design br. 4 - 2021
P. 6

6                                   ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.




                                 24. obrada i poliranje proteze (slika 12.)
                                 25. Transport nadomjeska iz laboratorija u ordinaciju

                                 26. Provjera retencije, stabilizacije i okluzijskih odnosa u
                                  ustima pacijenta











     Slika 9. Uklanjanje silikonskog materijala iz kivete


    13. nakon stvrdnjavanja sadre i sadra i proteza se izoliraju,
      dodaje se gornji dio kivete i ulijeva se nova količina sadre
      te se kiveta zatvara
    14. nakon stvrdnjavanja kiveta se otvara i uklanja se silikon-
      ski materijal s proteze (slika 9.)
    15. izoliranje sadre u obje polovine kivete

    16. miješanje tekućine i praha do tjestaste konzistencije pre- Slika 11. Oslobađanje proteze iz kivete
      ma uputi proizvođača
    17. nanošenje akrilatnog tijesta na ležište baze proteze (slika 10.) U konačnici možemo reći da je najčešći razlog za podlaganje
                                proteze pacijentovo nezadovoljstvo zato što više nije čvrsta kao
    18. zatvaranje kivete i smještanje u stezač da bi se uklonio vi-
      šak akrilatnog materijala              ranije. Razlog tomu je gubitak koštanoga fundamenta, što di-
                                rektno mijenja oblik ležišta, a samim time pojavljuje se gubitak
    19. ostaviti kivetu na sobnoj temperaturi 30 do 60 minuta retencije i stabilizacije proteze. Mnogi su autori ispitivali pred-
    20. kiveta se stavlja u polimerizator s vodom na sobnoj tem- nosti podlaganja proteze. Tako su Kranjčić i suradnici (10) kod
      peraturi                      74 pacijenta s mobilnim protetičkim nadomjestkom ispitivali

    21. postupno podizanje temperature u polimerizatoru do 70 ºC  razliku u debljini baze proteze i u interokluzalnom slobodnom
      nakon čega se temperatura održava na istoj razini 30 mi- prostoru prije i poslije podlaganja. Rezultati su pokazali stati-
      nuta                        stički značajnu razliku, čime su htjeli dokazati da su promjene
                                u mjerenim točkama prouzročene resorpcijom alveolarnoga
    22. nakon završenog procesa polimerizacije kiveta se postu- grebena. Također se pokazalo da su razlike veće kod pacijenata
      pno hladi
                                koji su unutar jedne godine imali posljednju ekstrakciju zuba i
    23. oslobađanje proteze iz kivete (slika 11.)     izradu proteze, što je potvrdilo tezu da je najveći stupanj resor-
                                pcije u prvoj godini postekstrakcijski, a smanjuje se postupno s
                                vremenom. Jedan od najčešćih problema s kojim se susrećemo
                                pri podlaganju proteze jest količina zaostatnog monomera. Ke-
                                djarune i suradnici (11) u svojem su članku prezentirali labora-
                                torijsko ispitivanje otpuštanja metil-metakrilata prva 24 sata i
                                nakon sljedeća 24 sata iz netom završene polimerizacije akrila-
                                ta. Pokazalo se da količina zaostalog monomera ovisi o količini
                                tekućine tijekom miješanja akrilata i o vrsti polimerizacijskog
                                postupka. Preporučuju da pacijent tek dobivenu novu protezu
                                ne nosi noću. Urban i suradnici (12) dokazali su da se umeta-
                                njem podložene proteze u vodenu kupku na temperaturi od 55
                                ºC za 10 minuta mogu smanjiti količina i duljina otpuštanja za-
                                ostatnog monomera i poboljšati mehanička svojstva nekih pro-
    Slika 10. Dodavanje akrilatnog tijesta na ležište baze proteze učavanih materijala. Podlaganjem se, između ostaloga, mogu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11