Page 10 - Smile br. 36 - 2021
P. 10

DJeLOMIČNe PROTeZe KAO TeRAPIJSKI IZBOR?
       saDrŽaj


      Djelomične proteze
      KAO TERAPiJsKi
      izBOR?


                        ekonomski status, razina obrazovanja
                        te osviještenost i razvijenost sredine iz
                        koje pojedinac potječe, tj. u kojoj živi. Uz
                        lošu oralnu higijenu, vlastitu nebrigu o
                        oralnome zdravlju i opsežni zubni karijes,
                        a naročito posljedice njegova nesan-
                        iranja, neliječeni parodontološki problemi
                        također rezultiraju gubitkom zuba. Zato je
                        opskrba pacijenata protetičkim nadom-
                        jestcima vrlo važan i nezaobilazan dio
      ��  Napisao            svakodnevne stomatološke prakse.

         doc. dr. sc. Josip Kranjčić, dr. med.
         dent., specijalist stomatološke  Više je vrsta protetičkih nadomjestaka
         protetike           kojima se zbrinjavaju djelomično bezubi
         Stomatološki fakultet Sveučilišta u  i potpuno bezubi pacijenti. Kako bi se
         Zagrebu            izradili fiksni protetički nadomjestci, osim  Slika 2. Kombinirani protetički nadomjestak –
         Klinička bolnica Dubrava    preostalih zuba u ustima, važno je da su  most i djelomična proteza (etečmeni)
                        oni čvrsti i zdravi (ili dobro izliječeni), ali
        bog napretka opće medicine   vrlo je važan i položaj, tj. njihov raspored  drugoj varijanti djelomična proteza veže
        produljen je životni vijek ljudi. Den- u zubnim lukovima gornje i donje čeljusti.  se za krunice pričvrstcima (etečmeni) koji
      Ztalna medicina također je znatno  Ugradnjom dentalnih implantata i taj  su sakriveni u konstrukciji (nema kvačica)
      napredovala, no gubitak zuba i dalje je  se problem može riješiti. No dio pacije- i nisu vidljivi (slike 2. i 3.). U tom slučaju
      velik javnozdravstveni problem. gubitak  nata ne pristaje na ugradnju dentalnih  kombinirani protetički nadomjestci imaju
      zuba smatra se stanjem u usnoj šupljini  implantata ili to pak nije indicirano za  odličnu estetiku, a uz to se preciznom
      koje estetski, socijalno i psihički djeluje  njih. Naime, vrlo često riječ je o starijim  izradom omogućuje dobra stabilnost
      na pojedinca te utječe na cjelokupnu  pacijentima s jako resorbiranim alveolar- djelomične proteze i njezina retencija. Ti-
      kvalitetu života (1). Unatoč pojačanoj  nim grebenima, zatim pušenje i dijabetes  jekom izrade protetičkoga rada određuje
      svijesti građana o važnosti održavanja  usporavaju cijeljenje rana, a svakodnevna  se smjer namještanja, tj. uvođenje djelo-
      oralne higijene i preventivnih postupaka  terapija kortikosteroidima oslabljuje ko- mične proteze u usta, što je pacijentu vrlo
      koji se provode, zubni karijes prisutan je  štanu strukturu i otpornost mekih tkiva i  važno pri njezinu skidanju i ponovnom
      i među mlađom i starijom populacijom.  zato treba biti oprezan kad se radi o paci- vraćanju u usta (odnosno postupak čini
      Među općim čimbenicima koji se vežu  jentima s tim stanjima (2) ili im nerijetko  lakšim i ugodnijim). Preciznim dosjedom
      za gubitak zuba su i dob, spol, socio- takav oblik terapije financijski nije prihvat- djelomične proteze na preostala tkiva
                        ljiv. Takve se pacijente opskrbljuje fiksnim  ležišta te na fiksni nadomjestak u ustima,
                        nadomjestcima na preostalim zubima u  sprječava se utiskivanje hrane u prostore
                        kombinaciji s djelomičnom protezom ko- među zubima i ispod proteze. No ako se
                        jom se nadomještaju zubi koji nedostaju.  kojim slučajem hrana nakupi, pacijent
                        Riječ je, naime, o kombiniranim protetič- protezu može izvaditi, isprati je i čistu po-
                        kim nadomjestcima kada, osim krunica i  novno vratiti u usta. Precizni elementi koji
                                           povezuju djelomičnu protezu s krunicama
         Impressum           mostova, pacijenti se koriste i djelomič- i preostalim zubima omogućuju i ravno-
                        nim protezama s metalnom bazom.
                                           mjerni prijenos žvačnoga opterećenja na
                                           preostale zube i tkiva ležišta u ustima.
                        Kod takvih kombiniranih fiksno-mobilnih  Samim time pacijent osjeća ugodu pri
                        nadomjestaka, djelomična proteza je  nošenju proteze, osjećaj žvakanja čini
                        pomični dio koji pacijent vadi iz usta. Ona  boljim i sigurnijim, stabilnost proteze i
                        svojom bazom priliježe na ležište u usti- čvrstoća prihvata na preostale zube daju
                        ma, a kvačicama se retinira na preostale   mu sigurnost pri komunikaciji s drugim
      Slika 1. Donja djelomična proteza s kvačicama zube opskrbljene krunicama (slika 1.). U  ljudima (nema straha od ispadanja
     2 > ožujak 2020.21.
    10 >prosinac 20
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15