Page 4 - Smile br. 36 - 2021
P. 4

PeRSONALIZIRANA TeRAPIJA U DeNTALNOJ MeDICINI
       saDrŽaj


      PERsOnAliziRAnA
      TERAPiJA u dEnTAlnOJ
      MEdicini


                        Personalizirana medicina može omogući- statusu te individualiziraju, prilagođuju i
                        ti svakom pacijentu procjenu rizika, ranu  „kroje“ potrebne terapijske postupke.
                        dijagnostiku i optimalni terapijski plan.
                        Dakle, širi cilj personalizirane medicine
                        nije samo u poboljšanim ishodima liječe- Segmenti personalizirane dentalne me-
                        nja postojeće bolesti, nego i u predviđanju  dicine mogu se jednostavno objasniti na
                        rizika za njihov nastanak. Personalizirana  primjeru karijesa i upalnih bolesti paro-
                        medicina potiče pacijente na usvajanje  donta (gingivitis i parodontitis, kolokvijal-
                                           no znan kao „parodontoza“), dviju bolesti
                        zdravih životnih navika kako bi aktivnim  u usnoj šupljini koje su ujedno i među
                        sudjelovanjem u održavanju svojega  najraširenijim kroničnim oboljenjima
                        zdravlja kompenzirali genetsku osjetlji-
      �� Napisale            vost za nastanak bolesti. Ona prebacuje  čovječanstva. Doktor dentalne medicine
                                           procjenjuje i identificira pacijente s većim
        Mihaela Dijanić, dr. med. dent. naglasak od reakcije na bolest na pre- rizikom od pojave karijesa i upalnih bo-
                        venciju bolesti (slika 2.).
        Dom zdravlja Zagrebačke županije                   lesti parodonta. Pacijenti koji, primjerice,
                                           konzumiraju povećanu količinu rafinira-
        dr. sc. Larisa Musić, dr. med. dent.                 nih ugljikohidrata, loše održavaju oralnu
        Zavod za parodontologiju,    Što to znači u kontekstu den-    higijenu, imaju položaj zuba koji otežava
        Sveučilište u Zagrebu      talne medicine?           čišćenje ili su im usta suha, u povećanom
        Stomatološki fakultet      Personalizirana dentalna medicina  su riziku od nastanka karijesa. Pušači,
                        omogućuje zdravstvenom osoblju koje je  pacijenti s dijabetesom, lošom oralnom
                        izravno ili neizravno uključeno u dentalnu  higijenom, osobe koje već imaju gingivitis
                        zdravstvenu zaštitu (opći doktor dental- i trudnice, samo su neki od specifičnih po-
         uvremena medicina prihvaća spo- ne medicine, specijalisti različitih grana  jedinaca s povećanim rizikom od pojave i/
         znaju da je njezina zadaća liječiti  dentalne medicine, dentalni higijeničar,  ili napredovanja upalnih bolesti paro-
      Sčovjeka, a ne bolest. Svatko od nas  nutricionist) da za svakog pacijenta za- donta. Za takve visokorizične pacijente
      je jedinstven. Personalizirana medicina  sebno procjenjuju rizik od razvoja bolesti  individualizira se i uspostavlja adekvatna
      pristup je liječenju koji promovira individu- i stanja u usnoj šupljini, prilagođuju upute  (učestalija!) preventivna shema – oni ne
      alizaciju zdravstvene skrbi prilagođujući  o zdravim životnim navikama koje mogu  slijede „klasične“ preporuke o dolasku na
      i „krojeći“ dijagnostički i terapijski plan  pozitivno pridonijeti njihovu specifičnom  kontrolne preglede dva puta na godinu.
      prema potrebama svakoga pacijenta
      posebno. Način na koji se to nastoji po-
      stići jest na temelju jedinstvenoga profila
      osobe – svi smo jedinstveni i razlikujemo
      se s obzirom na genetsku pozadinu, čim-
      benike iz okoliša koji djeluju na nas i naše
      trenutačno zdravstveno stanje (slika 1.).


      U protekla dva desetljeća svjedočimo
      velikom napretku u različitim istraživač-
      kim granama (genetika, molekularna
      biologija i molekularna medicina) i upravo
      je taj napredak utabao put razvoju i
         Impressum
      usvajanju personalizirane medicine u
      kliničkome radu. Jedno od prvih opažanja,
      iz kojih personalizirana medicina vuče
      svoje korijene, jest spoznaja o različitim
      reakcijama pojedinaca na identični lijek.
      Upravo je zato u onkologiji, grani medicine
      koja se bavi liječenjem zloćudnih bolesti,  Slika 1. Baš kao što se odijelo šije prema mjerama pojedinca, tako je i pretpostavka

      personalizirana medicina našla svoju prvu  personalizirane medicine da se svi njezini elementi prilagođuju individualnom profilu
      primjenu.                pacijenta    4 > prosinac 2021.
     2 > ožujak 2020.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9