Page 6 - Smile br. 36 - 2021
P. 6

SINKOPA U ORDINACIJI DeNTALNe MeDICINe
       saDrŽaj


      sinKOPA


                        Kod male djece sinkope nema jer ona  Terapija
                        bučno i jasno izražavaju strah, a starije  Umirivanje, injekcija sedativa i disanje u
                        osobe iskustveno ga bolje kontroliraju i  vrećicu kako bi se povećala koncentracija
                        ako se pojavi kod njih je to najvjerojatnije  ugljikova dioksida, a ne kisika.
                        simptom neke ozbiljnije bolesti.

                        Mehanizam
                         Zbog adrenalina pojavljuje se navala krvi
                        i stezanje krvnih žila u mišićima, a kako
                        pacijent sjedi nema njezina vraćanja s
      ��  Napisala            periferije, pa se smanjuju tlak, puls i dotok
                        kisika u mozak.
         mr. sc. Ivana Oklješa, dr. med. dent., Simptom
         specijalist endodoncije i
         restaurativne stomatologije  Presinkopa je stanje prije pravoga gubitka
         Stomatološka poliklinika Zagreb svijesti – kolaps kada se pojavljuje zbu-
                        njenost, hladni znoj na čelu, bljedilo lica,
                        slabost, mučnina, tahikardija, vrtogla-
                        vica i slabo/plitko disanje. U kasnijem  3. ORTOSTATSKA SINKOPA – pojavljuje
         braja se u najčešća (u 50 %  stadiju sinkope gubi se svijest, zjenice  se nakon naglog ustajanja.
         slučajeva) hitna i neugodna stanja  se šire, ruke su hladne, snizuju se tlak i
      Ukoja se mogu dogoditi tijekom zah- puls. Nakon sinkope, u stadiju postsin- Uzrok je pad arterijskoga tlaka kod starijih
      vata u ordinaciji. Opće bolesti i stanja koja  kope, pacijent još uvijek osjeća slabost i  osoba, korištenje lijekova za snižavanje
      se mogu manifestirati kao sinkopa mogu  mučninu te je blijed. Mučnina može trajati  tlaka i varikoziteti vena.
      biti zastoj srca – kardijalni arest, abnor- i nekoliko dana.
      malna razina glukoze u krvi – dijabetička                Mehanizam i simptomi
      koma, akutna adrenalna insuficijencija,  Terapija            Tlak brzo pada zbog zadržavanja krvi u
      moždani inzult, epileptični napadaj i aler- Sinkopa može biti simptom ozbiljnih  nogama, a puls je jednak zbog kompen-
      gijska reakcija – anafilaktički šok.  općih bolesti i pri postavljanju dijagnoze  zatornoga mehanizma. Pacijent osjeća
      Najčešće vrste sinkope koje se pojavljuju  često treba proći mnogo vremena kako bi  slabost i vrtoglavicu.
      u ordinaciji dentalne medicine su vazo- se otkrio stvarni uzrok.    Terapija
      vagalna i ortostatska sinkopa te sinkopa  U ordinaciji dentalne medicine uzrok je  Oprez je potreban kod trudnica jer plod
      zbog hiperventilacije.       jasan, pa tako i terapija.      u ležećem položaju pritišće glavnu donju
                        Plašljiva pacijenta može se premedici- venu i zato takve pacijentice treba treti-
      1. VAZOVAGALNA SINKOPA – benigno  rati anksiolitikom ili sedativom i pružiti  rati u sjedećem položaju. Svakako ih se
      je stanje koje se pojavljuje češće kod mla- mu psihološku potporu. Pacijent treba  treba upozoriti na postupno i polagano
      đih pacijenata i to muškaraca. Nastaje  jesti i piti prije zahvata i potreban mu je  ustajanje.
      zbog snažnog podražaja autonomnog  dotok svježega zraka. Ako izgubi svijest
      živčanog sustava – simpatikusa i para- stavlja ga se u ležeći položaj s uzdignutim
      simpatikusa te lutajućeg živca (nervus  nogama, a može i rukama, u tzv. položaj
      vagus) i njihova utjecaja na krvne žile.  autotransfuzije da bi se poboljšao protok
                        krvi. Prinosi mu se pod nos neki jaki miris,
      Uzroci su stres, strah, bol i tjeskoba zbog  primjerice, eterično ulje mente, daje se
      dentalnog zahvata. Tada se kod pacijenta  kisik i stavlja hladni oblog na čelo. U slu-
      pojavljuje iskonska reakcija na opasnost  čaju prolongirane nesvijesti i bradikardije
      „bježi ili bori se...” Budući da sa stolca ne  indiciran je atropin.
      može pobjeći tjelesno, bježi u nesvijest, to
      jest, kao ugrožena životinja pred jačom,
      pravi se mrtav – bježi u instantnu smrt.  2. SINKOPA ZBOG HIPERVENTILACIJE
                        – pojavljuje se kod paničnog pacijenta. ZAKLJUČAK
                                           Sinkopa u širem smislu može biti simp-
                        Simptomi i mehanizam         tom ozbiljnih općih bolesti i kod dijagno-
         Impressum           Pacijent počinje vrlo plitko i ubrzano di- stike često treba proći mnogo vremena
                        sati, nemiran je i u strahu, ima vrtoglavicu  kako bi se otkrio stvarni uzrok.
                        zbog smanjenog dotoka kisika u mozak,  U ordinaciji dentalne medicine pojavljuje
                        dodatno traži više zraka i snažnije diše,  se najčešće vazovagalna sinkopa čiji je
                        dolazi do prevelikog izlučivanja ugljikova  uzrok jasan, pa tako i pružanje pomoći i
                        dioksida iz pluća i njegove smanjene kon- terapija.
                        centracije u žilama. Mogu se početi grčiti
                        ruke i noge.

    6 > prosinac 2021.
     2 > ožujak 2020.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11