Page 10 - Vjesnik dentalne medicine br. 4 2021
P. 10

ČLANCI

               Tablica 2. Podjela komplikacija prema vrsti protetičkoga rada i fazi pojavljivanja (preuzeto iz 3)

                         Vrsta protetičkoga rada
                Na vijak                   Na cementiranje
              Tijekom                      Tijekom
       Tijekom                      Tijekom
      povezivanja  protetičkih  Tijekom praćenja  povezivanja  protetičkih  Tijekom praćenja
             postupaka                     postupaka
      malpozicija  malpozicija  mobilnost protetičkoga  malpozicija  malpozicija  mobilnost protetičkoga
      implantata  implantata      rada     implantata   implantata     rada

       oštećenje                    oštećenje
      unutarnjeg   tehnički             unutarnjeg   tehnički
       navoja          akutna i kronična upala navoja         akutna i kronična upala
      implantata ili  problemi             implantata ili  problemi
        veze                       veze


      gutanje ili  oštećenje             gutanje ili  problemi vezani
       aspiracija  navoja vijka  prijelomi/puknuća  aspiracija         prijelomi/puknuća
      instrumenta  nadogradnje             instrumenta za cementiranje

              gutanje ili                   gutanje ili
              aspiracija   estetski izgled         aspiracija   estetski izgled
             instrumenata                   instrumenata
                    kraniomandibularni i               kraniomandibularni i
                    okluzijski poremećaji              okluzijski poremećaji

                     poremećaji govora                poremećaji govora

                    grizenje obraza i jezika             grizenje obraza i jezika

                     odgođeni gubitak                 odgođeni gubitak
                      implantata                    implantata


                               komplikacije vezane za fiksni most kao pojedinač-
                               na krunica ili višečlani most, fiksni semicirkularni
                               most i mobilnu potpunu protezu kao pokrovnu
                               protezu na lokatorima, prečkama ili teleskopskim
                               krunicama. Prema Lindhu i sur. (10) samostalne
                               krunice i mostovi na implantatima, tijekom sed-
                               mogodišnjega praćenja, imaju uspješnost od 92,5
                               do 97,5 %. Adler i sur. (11) izvijestili su da je 65 %
                               pacijenata imalo neku komplikaciju u praćenju od
                               9 do 15 godina.

                               Parodontološke komplikacije

                               Za razliku od parodontnog tkiva, periimplantat-
                               no tkivo nema cement, a parodontni ligament,
                               glavna pričvrsna vlakna i snopovi ostalih vlaka-
                               na drukčije su usmjereni i tkivo je slabije vasku-
                               larizirano zbog drukčijeg rasporeda vaskularnih
         Slika 4. Puknuće implantata        struktura (12). U raznoj literaturi postoje podatci

     10                      Vjesnik dentalne medicine
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15