Page 5 - Vjesnik dentalne medicine br. 4 2021
P. 5

SADRŽAJ
                           SADRŽAJ

     Vjesnik dentalne medicine
     Glasilo Hrvatske komore dentalne medicine UVODNIK ......................................................................................................................................... 2
     Godina 2021 volumen 28, broj 4,
     stranice 1 - 80           KOMPLIKACIJE U IMPLANTOPROTETIČKOJ TERAPIJI  ..................................................... 4
     Tisak: prosinac 2021.
     UDK 616.31              MINIMALNO INVAZIVNA TEHNIKA OČUVANJA STABILNOSTI ALVEOLARNOG
     CODEN HSVJEZ             TKIVA PARCIJALNOM EKSTRAKCIJOM ZUBA - PRIKAZ SLUČAJA (DIO 1) ............... 10
     ISSN 1847-9766
     Vjesnik dentalne medicine izlazi četiri puta  PRIKAZ SLUČAJA KOMBINACIJE PRIMARNE I SEKUNDARNE ZBIJENOSTI ............. 14
     godišnje
                        POROGRAM PODIZANJE RAZINE ORALNOG ZDRAVLJA 2020. - 2022. ........................ 20
     Nakladnik
     Hrvatska komora dentalne medicine  PREVENCIJA JE POLA ZDRAVLJA ZA RAD STOMATOLOGA ......................................... 24
     Za nakladnika            ČEKAONICA: VEĆ NA ULASKU UREđENJEM STVORITE POVJERENJE ...................................
     Predsjednik Komore Hrvoje Pezo
                        I OPUŠTENOST .............................................................................................................................. 28
     Adresa uredništva
     Hrvatska komora dentalne medicine  PROFESIONALNE BOLESTI STOMATOLOGA ...................................................................... 30
     Kurelčeva 3, 10000 Zagreb
     tel.: 01/4886 710          INTERVJU - MATEA JELIĆ ......................................................................................................... 32
     fax: 01/4816 540
     e-mail: vdm@hkdm.hr         INTERVJU S PROF. DR. SC. JOSIPOM ŠIMUNOVIĆEM ........................................................ 40
     web:www.hkdm.hr
                        UČILIŠTE AMBITIO ...................................................................................................................... 44
     Glavna urednica
     Andrijana Kovačić          MALI OGLASI ................................................................................................................................ 52
     Zamjenica glavne urednice      ŽUTE STRANICE ........................................................................................................................... 54
     Petra Rajčić
                        DOGAđANJA ................................................................................................................................ 58
     Recenzent              SAŽECI KONGRESA .................................................................................................................... 62
     Goran Knežević
                        OSVRTI ............................................................................................................................................ 70
     Lektorica
     Ksenija Trajbar           ENIGMATIKA ................................................................................................................................ 80
     Uređivački odbor
     Hrvoje Pezo
     Robert Čelić             UPUTE SURADNICIMA
     Petra Nola Fuchs
     Miroslav Sikora ml.         Vjesnik dentalne medicine objavljuje stručne članke, prikaze slučajeva, recenzije knji-
     Neven Vidović
     Vlatka Debeljak           ga te ostale tekstove vezane uz djelatnost dentalne medicine. Službeni jezik časopisa
     Daniela Kovačević Pavičić      je hrvatski, a pojedini dijelovi (sažeci) mogu biti i na engleskom jeziku.
     Luka Lubina
     Vladimir Mađarić           Rukopisi se šalju isključivo u digitalnom obliku e-mailom na adresu vdm@hkdm.hr.
     Dubravka Knezović Zlatarić      Tekstovi moraju biti napisani u doc formatu (MS Word) fontom Times New Roman,
                        veličine pisma 12 tipografskih točaka, dvostrukog proreda s marginama 2,5 cm.
     Tajnik redakcije
     Pavle Picek             Stručni članci i prikazi slučajeva ne bi trebali biti duži od 5 kartica (jedna kartica - cca
                        1800 znakova) bez popisa literature, a recenzije knjiga i izvještaji sa stručnih skupova
     Korektor               ne duži od 1 kartice. Nadnaslov, naslov, podnaslov i međunaslovi se ističu masnim
     Dragutin Balić            fontom (bold). Ispod naslova teksta također masnim slovima navodi se autor s e-
     Računalna priprema i tisak      mailom za kontakt. Znanstveni i nastavni nazivi navode se ispred imena, a stručni
     Tiskara Zelina d.d.         nazivi iza prezimena (npr. Mr. sc. Ivo Ivić, dr. med. dent., spec. ortodont). Pojedini
     K. Krizmanić 1            dijelovi teksta mogu biti istaknuti okvirom ili masnim slovima.
     10380 Sv. Ivan Zelina
                        Popis literature navodi se na kraju teksta numeriran prema redoslijedu citiranja u
     Naklada               tekstu. Naslovi časopisa pišu se kraticom u obliku koji se upotrebljava u Index
     5450 primjeraka           Medicusu. Literatura se navodi prema pravilima citiranja International Commit tee
                        of Medical Journal Editors (Vancouverski stil). Slikovni prilozi moraju biti u jpg ili
     Cijena volumena           tif formatu rezolucije 300 dpi. U tekstove se ne umeću slikovni prilozi, već se slike
     Članovi Hrvatske komore dentalne medicine
     Časopis dobivaju besplatno, a za sve ostale,  šalju u zasebnom attachmentu. Na kraju teksta potrebno je navesti popis fotografija
     vrijede navedene cijene pretplate, donesene na s objašnjenjem što prikazuju te tko im je autor, odnosno iz kojeg izvora su preuzete.
     83. sjednici IO.           Slikovne priloge je potrebno numerirati redoslijedom pojavljivanja u tekstu. U tekstu
     Upute suradnicima          je potrebno naznačiti u zagradi na koju se fotografiju tekst poziva. Autor teksta šalje i
     Vjesnik dentalne medicine objavljuje stručne  svoju fotografiju. Tablice su sastavni dio teksta.
     članke, prikaze slučajeva, recenzije knjiga te  Članci i ilustracije se mogu pretiskivati samo uz naznaku izvora. Tekstovi objavljeni
     ostale tekstove vezane uz dentalnu djelatnost.
                        u časopisu Vjesnik dentalne medicine izražavaju mišljenja autora i ne moraju se
     Članci i ilustracije se mogu pretiskivati samo podudarati s mišljenjem Uređivačkog odbora ili službenim stavom Hrvatske komore
     uz naznaku izvora.          dentalne medicine.
     Tekstovi objavljeni u časopisu Vjesnik dentalne
     medicine izražavaju mišljenja autora i ne moraju
     se podudarati s mišljenjem Uređivačkog odbora  Na 83. sjednici IO od 31. listopada 2018. - - za Vjesnik dentalne medicine  150,00 kn
     ili službenim stavom Hrvatske komore dentalne  godine, donesena je Odluka o visini  - za Dental design            100,00 kn
     medicine.              godišnjih pretplata na glasila Komore i to: - za Dentalni asistent           100,00 kn


                          Vjesnik dentalne medicine                5
                          Vjesnik dentalne medicine
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10