Page 8 - Vjesnik dentalne medicine br. 4 2021
P. 8

ČLANCI                    KOMPLIKACIJE U

          IMPLANTOPROTETSKOJ TERAPIJI

     Nikolina Mohorović, dr. med. dent.         Komplikacije u implantoprotetici
     Privatna poliklinika, Rijeka
                              Komplikacije u implantoprotetici veoma su ši-
     izv. prof. dr. sc. Zoran Kovač, dr. med. dent.   rok pojam. Ovise o mnogobrojnim čimbenicima
     Klinika za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka     i mogu se dogoditi u raznim fazama terapije te
     e-adresa: zoran.kovac@icloud.com          nakon izrade cjelokupnoga implantoprotetič-
                              koga rada. Iako se procjeni kvalitete i uspjeha u
     prof. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičić, dr. med. dent.
     Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci  implantoprotetičkoj terapiji posvećuje sve veća
     Klinika za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka     pozornost i dalje nema jedinstvene klasifikacije
                              komplikacija i protokola kako ih spriječiti. Po-
     Dorotea Blašković, dr. med. dent          stoje mnogobrojne klasifikacije koje ovise o mno-
     Privatna poliklinika, Rijeka            gim parametrima kao što su vrsta i faza terapije
                              te pojava i težina komplikacije (4). Kad je riječ o
                              težini komplikacija, one mogu biti manje i veće.
     Implantoprotetika je dio dentalne medicine koji  Manja komplikacija ograničavajuća je i obično
     je, zbog svakodnevnoga razvoja novih materijala  kratkotrajna, bez trajnog deficita (npr., oteklina i
     i tehnologija, velik izazov doktoru dentalne me-  modrica). Velika komplikacija je teža i dugotraj-
     dicine. Obuhvaća oralnu kirurgiju, protetiku i pa- nija, potencijalno je trajna i može biti povezana
     rodontologiju, što znači da je to kompleksno pod- s dodatnim patološkim stanjima (npr., oštećenje
     ručje koje zahtijeva izvrsno teoretsko i praktično  živaca) (5, 6.) Komplikacije se mogu podijeliti
     znanje kako bi terapija bila uspješna (1). Problem  i na one koje je moguće izbjeći i one neizbježne.
     implantoprotetike jest što je mnogi doktori den-  Primjer za komplikaciju koja se može izbjeći jest
     talne medicine shvaćaju kao „još jedno rješenje“  oštećenje živca prouzročeno postavljanjem im-
     za nadoknadu izgubljenih zuba te se upuštaju u   plantata u mandibularni kanal bez preimplanta-
     zahvat bez dodatne izobrazbe i pripreme, a to če- cijske upotrebe CBCT snimke. Nadalje, neizbjež-
     sto rezultira komplikacijama, a time i neuspjehom  ne komplikacije one su koje je nemoguće izbjeći,
     terapije. Komplikacije tijekom implantoprotetske  primjerice, oštećenje živca pri aplikaciji anestetika
     terapije mogu nastati intraoperativno, tj. tijekom  (6). Komplikacije mogu biti reverzibilne i ireverzi-
     kirurškog postupka implantacije i postoperativ- bilne. Reverzibilne se obično rješavaju samostalno
     no. Postoperativne komplikacije mogu biti rane i  i nemaju pridruženi dugoročni patološki proces, a
     kasne (2, 3) i imati ozbiljne posljedice za cijeli tijek  ireverzibilne su trajne i pritom je nemoguće vrati-
     terapije i kompletnu rehabilitaciju pacijenta pa je  ti prijašnje stanje te postoji opasnost od dodatnih
     bitno pravodobno reagirati i početi s terapijom (1). komplikacija (7). Podjela komplikacija prema Pje-
                              trussonu i sur. (8) može biti na biološke i tehničke
                              (tablica 1.).

                              Prema smjernicama Helsinške deklaracije iz 1992.
                              godine napravljena je klasifikacija ovisno o težini
                              komplikacije. Prema tom dokumentu komplikaci-
                              je mogu biti blage, umjerene i teške. Blage kompli-
                              kacije su one koje su pacijentu prihvatljive jer ne
                              ometaju njegove normalne aktivnosti, a umjerene
                              ih znatno remete. Teške komplikacije, osim što su
     Slika 1. Vidi se implantat koji je perforirao mandibularni kanal te ozlijedio  neprihvatljive za pacijenta, zahtijevaju prilagod-
     živac u regiji zuba 35

     8                       Vjesnik dentalne medicine
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13