Page 9 - Vjesnik dentalne medicine br. 4 2021
P. 9

ČLANCI

                   Tablica 1. Podjela komplikacija prema Pjetrussonu (preuzeto iz 8)

       BIOLOŠKE KOMPLIKACIJE      Periimplantitis i komplikacije vezane za meka tkiva 8,5 %

                              Fraktura implantata 0,5 %
                                    Popuštanje vijka 5,3 %
                    Komplikacije kod veze      Fraktura vijka 1,3 %
                    nadogradnje i implantata
       TEHNIČKE KOMPLIKACIJE                   Odcementiranje 4,7 %

                                    Puknuće ljuske 13,5 %
                    Komplikacije na suprastrukturi   -  akrilatna 20,2 %
                                     -  keramička 7,8 %


     bu i prestanak liječenja (4). S obzirom na vrijeme  dijelom postupka su krvarenja, oštećenja živa-
     kada nastaju, komplikacije se mogu pojaviti intra- ca, oštećenje postojećih susjednih zuba i okolnih
     operativno, odnosno tijekom kirurškoga implan-   struktura, frakture kosti te komplikacije povezane
     tacijskoga postupka te postoperativno. Postopera-  s postavljanjem implantata (5).
     tivno se mogu pojaviti kao rane i kasne (4 – 6). Uz
     to, komplikacije se može podijeliti i na kirurške, Protetske komplikacije
     parodontne i protetske (5, 6).
                               Komplikacije se mogu pojaviti prije protetske
                               faze implantoprotetske terapije, za njezina traja-
                               nja i kada je sve završeno. Komplikacije vezane za
                               protetski nadomjestak nazivaju se protetske kom-
                               plikacije te se u tri i pol godine pojavljuju u 12%
                               slučajeva (9). Mogu se podijeliti prema vrsti pro-
                               tetskog rada i fazi pojavljivanja (tablica 2). Tijekom
                               prve faze, pri povezivanju implantoprotetske na-
                               dogradnje i protetskog nadomjestka s implanta-
                               tom, mogu ovisiti o odabranom implantološkom
                               sustavu, manjega su značenja i rjeđe se događaju
                               (4, 6). Nadalje, protetičke komplikacije može se
                               podijeliti na komplikacije kod fiksnih nadomjesta-
                               ka i komplikacije kod mobilnih nadomjestaka na
                               implantatima. Odnosno, prema Galassu i Faveru
                               (2), protetičke komplikacije kategorizirane su na


     Slika 2. Radiološki prikaz implantata postavljenog preblizu
     susjednome zubu
     Kirurške komplikacije
     Tijekom bilo kojega operacijskog zahvata, pa tako
     i implantacije, postoji mogućnost komplikacije u
     rasponu od jednostavnih problema do situacija
     koje potencijalno mogu biti opasne za pacijen-
     ta. Najčešće komplikacije povezane s kirurškim  Slika 3. Prikaz mehanički potrošenih retencijskih elemenata koji su razlog za
                               gubitak retencije

                          Vjesnik dentalne medicine                9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14