1. Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija
  Directive 2005/36/EC of The European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications

  Direktiva 2013/55/EU europskog parlamenta i vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („uredba IMI”)
  Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System ( ‘the IMI Regulation’ )
   
 2. Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19)
  Act on Regulated Professions and the Recognition of Foreign Professional Qualifications (NN 82/15, 70/19)

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_82_1569.html
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1452.html

 3. Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)
  Rulebook on Criteria for the Recognition of Foreign Qualifications (NN 89/2013)

   
 4. Pravilnik o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine
  Rules of Procedure and Requirements for the Recognition of Foreign Qualifications for the Practice of Dental Medicine

   
 5. Zahtjev za priznavanje kvalifikacija
  Application for the Recognition of Qualifications

  Uputa o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev
   
 6. Cjenik usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
  Price list of services regarding the procedure for the recognition of foreign qualifications

   
 7. Upitnik kandidatima u postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
  Questionnaire for the applicants in the procedures for the recognition of foreign qualifications

   
 8. Lista kandidata
  List of Applicants
   
 9. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine
  Rules on Amendments to the Rules of Procedure and Requirements for the Recognition of Foreign Qualifications for the Practice of Dental Medicine

   
 10. Kontakt za podnošenje Zahtjeva za priznavanje kvalifikacija: pisarnica@hkdm.hr
  Online submission of Application for the Recognition of Qualifications: pisarnica@hkdm.hr
   
 11. Obavijest kandidatima koji su svoje stručne kvalifikacije za obavljanje profesije doktora dentalne medicine stekli na studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru