Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15) , Hrvatska komora dentalne medicine kao tijelo javne vlasti niže navedeno objavljuje:

1. zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada:

http://www.hkdm.hr/rubrika/84/Akti-komore
http://www.hkdm.hr/rubrika/55/Propisi-u-zdravstvu
http://www.hkdm.hr/rubrika/158/Postupak-priznavanja-inozemnih-strucnih-kvalifikacija
http://www.hkdm.hr/rubrika/156/Direktive-Europske-unije

2. opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje:

http://www.hkdm.hr/rubrika/84/Akti-komore
http://www.hkdm.hr/rubrika/156/Direktive-Europske-unije

3. nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. ovog Zakona;

http://www.hkdm.hr/rubrika/181/Savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu

http://www.hkdm.hr/rubrika/84/Akti-komore

4. godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;

 1. Nacionalna strategija zdravstva 2012-2020.http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_116_2519.html
 2. Zapisnik sa skupštine
 3. Godišnje financijsko izvješće za 2017.
 4. Tečajevi stručnog usavršavanja
  http://www.hkdm.hr/rubrika/6/Strucno%3Cbr%3Eusavrsavanje
 5. Strategija razvoja stomatološke zaštite
  http://www.hkdm.hr/pic_news/files/hkdm/PRIJEDLOG%20STRATEGIJE-sijecanj%202010.pdf
 6. Što je važno znati o stručnom nadzoru
  http://www.hkdm.hr/novosti/50/Sto-je-vazno-znati-o-stucnom-nadzoru?
 7. Tečajevi stručnog usavršavanja u 2016.                                                                                                                                                                                   http://www.hkdm.hr/novosti/883/PREGLED-TECAJEVA-STRUCNOG-USAVRSAVANJA-U-2016.-GODINI
 8. Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u Republici Hrvatskoj
 9. Informacije o radu Komore
 10. Plan nabave roba, radova i usluga Komore za 2019. i 2020.
 11. Informacije o radu Komore 2019
 12. Godišnje financijsko izvješće za 2018.
 13. Godišnje financijsko izvješće za 2019.
 14. Godišnje financijsko izvješće za 2020.
 15. Godišnje financijsko izvješće za 2021.

5. podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna;

Komora se financira članarinom, donacijama i vlastitim prihodima ostvarenim na tržištu. Komora se ne financira iz proračuna.

6. informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa;

Donacije 2013.

Donacije 2014

Donacije 2015

Donacije 2016

Donacije 2017

Donacije 2018

 

7. informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;

http://www.hkdm.hr/rubrika/82/Opcenite-informacije

8. zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti;

Zapisnik sa skupštine

Zapisnik sa skupštine 2015

Zapisnik - Povjerenstvo za stručni nadzor

Poslovnik o radu Izvršnog odbora

Zapisnik sa skupštine lipanj 2017

Zapisnik sa skupštine prosinac 2017

Zapisnik sa skupštine svibanj 2018

9. informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora;

Komora nije obveznik Zakona o javnoj nabavi jer se ne financira iz proračuna.

10. obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju;

Natječaji Komore objavljuju se u Narodnim novinama i na web stranicama Komore (www.hkdm.hr). Iako Komora nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, natječaji se objavljuju javno, po unaprijed utvrđenim kriterijima i pod kontrolom povjerenstva za objavu natječaja, osnovanog posebno za tu priliku.

http://www.hkdm.hr/novosti/1127/JAVNI-POZIV-za-prijavu-suorganizacije-tecajeva-strucnog-usavrsavanja-s-Hrvatskom-komorom-dentalne-medicine
 

http://www.hkdm.hr/pdf/2018/Javni-poziv-za-izvodenje-radova.pdf

Javni poziv za izvođenje radova

Plan nabave roba, radova i usluga Komore za 2019. i 2020.

11. registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa;

Komora je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

 • vodi registar doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj;
 • vodi registar dentalnih tehničara;
 • vodi registar dentalnih asistenata;
 • daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad doktora dentalne medicine;
 • daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad dentalnih tehničara i dozvola za rad dentalnih asistenata;
 • obavlja stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine (u dentalnim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost dentalne medicine);
 • obavlja stručni nadzor nad radom dentalnih tehničara i dentalnih asistenata;
 • određuje najnižu cijenu rada doktora dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe;
 • određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara.

Priručnik kvalitete
Dokumentacija
Licence
Vođenje registra

Razlozi neobjave

12. obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje;

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje:
Jasmina Verner, mag. iur., 01/ 4886 722, pravnik@hkdm.hr

13. visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovog Zakona;

Odluka o visini troškova

Kriteriji za određivanje za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

14. najčešće tražene informacije;

Najčešća pitanja i odgovori

15. ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o drugim aktivnostima).
http://www.hkdm.hr

16. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

17. Izvješče o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

18. Izvješče o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu