IZMJENA STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 19. lipnja 2017. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjene Statuta Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 19. srpnja 2017. godine.

Izmjenu Statuta pročitajte ovdje 


IZMJENA PRAVILNIKA O IZBORU TIJELA KOMORE

Dana 19. lipnja 2017. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Pravilnika o izboru tijela Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 19. srpnja 2017. godine.

Izmjenu Pravilnika pročitajte ovdje


IZMJENA PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE DENTALNE MEDICINE

Dana 25. siječnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 26. veljače 2018. godine.

Izmjenu Pravilnika pročitajte na linku:

Pravilnik o izmjeni pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine


STRATEGIJA RAZVOJA DENTALNE MEDICINE 2017. – 2025.

Dana 16. travnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strategije razvoja dentalne medicine 2017. – 2025.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 16. svibnja 2018. godine.

Predloženi tekst Strategije pročitajte na linku:

Strategija razvoja dentalne medicine 2017. – 2025. 


PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANA KOMORE

Dana 25. travnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm.hr@hkdm.hr do 25. svibnja 2018. godine.

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore pročitajte na linku:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore.


PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ODLIČJIMA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 28. lipnja 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm.hr@hkdm.hr do 28. srpnja 2018. godine.

Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine pročitajte na linku:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine


IZMJENA STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 9. studenog 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 9. prosinca 2018. godine.

Izmjenu Statuta pročitajte ovdje 


IZMJENA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) I DOZVOLE ZA RAD

Dana 18. prosinca 2018. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 18. siječnja 2019. godine.

Izmjenu Pravilnika pročitajte ovdje

 


PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANA KOMORE

Dana 15. siječnja 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e maila hkdm@hkdm.hr do 15. veljače 2019. godine.

Pravilnik – pročitati ovdje


PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PROVOĐENJA PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI DOKTORA DENTALNE MEDICINE, DENTALNIH TEHNIČARA I DENTALNIH ASISTENATA

Dana 19. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 19. ožujka 2019. godine.

Dopunu Pravilnika pročitajte ovdje


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Dana 19. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o postupku nabave roba, radova i usluga.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 19. ožujka 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O NAČINU OGLAŠAVANJA ČLANA KOMORE

Dana 19. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o načinu oglašavanja člana Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 19. ožujka 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE DENTALNE MEDICINE

Dana 21. veljače 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 21. ožujka 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje


IZMJENA STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 8. travnja 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr. do 8. svibnja 2019. godine.

Izmjenu Statuta pročitajte ovdje.


KODEKS DENTALNE ETIKE I DEONTOLOGIJE

Dana 10. travnja 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena Kodeksa dentalne etike i deontologije.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr. do 10. svibnja 2019. godine.

Nacrt Kodeksa


PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) I DOZVOLE ZA RAD.

Dana 11. studenog 2019. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad (licence) i dozvole za rad.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr. do 11. prosinca 2019. godine.

Nacrt Pravilnika


PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANA KOMORE

Dana 24.03.2020. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o dopuni pravilnika o stručnom usavršavanju Komore.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 23. travnja 2020. godine.

Nacrt Pravilnika

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU

Dana 8.04.2020. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o stručnom nadzoru.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 8. svibnja 2020. godine.

Nacrt Pravilnika

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU

Dana 10. rujna 2020. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o stručnom nadzoru.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 10. listopada 2020. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE CJENIKA USLUGA POSLOVNE SURADNJE S KOMOROM

Dana 10. rujna 2020. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Izmjene i dopune Cjenika poslovne suradnje s Komorom.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 10. listopada 2020. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Cjenika pročitajte ovdje

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG CJENIKA MINIMALNIH CIJENA NAJČEŠĆIH USLUGA DENTALNE MEDICINE I DENTALNE TEHNIKE

Dana 23. rujna 2020. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Cjenika najčešćih usluga dentalne medicine i dentalne tehnike.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 23. listopada 2020. godine.

Prijedlog Cjenika pročitajte ovdje.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ODLIČJIMA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 15. PROSINCA 2020. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine..

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 15. siječnja 2021. godine.

Prijedlog Pravilnika pročitajte ovdje


Dana 1. ožujka 2021. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 1. travnja 2021. godine.

 

Izmjenu Pravilnika pročitajte ovdje


Dana 18. ožujka 2021. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o medicinskihm proizvodima u dentalnoj medicini

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 18. travnja 2021. godine.

 

Izmjenu Pravilnika pročitajte ovdje


POPIS USLUGA DENTALNE MEDICINE I DENTALNE TEHNIKE KOJE SE NAJČEŠĆE PRUŽAJU U ORDINACIJAMA DENTALNE MEDICINE I DENTALNIM LABORATORIJIMA NA KOJE SE PRIMJENJUJU NAJNIŽE CIJENE

 

Dana 17. svibnja 2021. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Popisa usluga dentalne medicine i dentalne tehnike koje se najčešće pružaju u ordinacijama dentalne medicine i dentalnim laboratorijima na koje se primjenjuju najniže cijene.

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 17. lipnja 2021. godine.

 

Popis usluga dentalne medicine i dentalne tehnike koje se najčešće pružaju u ordinacijama dentalne medicine i dentalnim laboratorijima na koje se primjenjuju najniže cijene pročitajte na linku


IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

 

Dana 31. svibnja 2021. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 1. srpnja 2021. godine.

Izmjene i dopune Statuta Komore pročitajte na linku:

Link


IZMJENE I DOPUNE KODEKSA DENTALNE ETIKE I DEONTOLOGIJE

Dana 1. lipnja 2021. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Izmjena i dopuna Kodeksa dentalne etike i deontologije.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila hkdm@hkdm.hr do 1. srpnja 2021. godine.

Izmjene i dopune Kodeksa dentalne etike i deontologije pročitajte na linku


POPIS USLUGA DENTALNE MEDICINE I DENTALNE TEHNIKE KOJE SE NAJČEŠĆE PRUŽAJU U ORDINACIJAMA DENTALNE MEDICINE I DENTALNIM LABORATORIJIMA NA KOJE SE PRIMJENJUJU NAJNIŽE CIJENE s obrazloženjem

Dana 4. listopada 2021. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Popisa usluga dentalne medicine i dentalne tehnike koje se najčešće pružaju u ordinacijama dentalne medicine i dentalnim laboratorijima na koje se primjenjuju najniže cijene.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 4. studenog 2021. godine.

Popis usluga s obrazloženjem pročitajte dolje
Popis usluga obrazloženje
Popis usluga dentalne medicine i dentalne tehnike - najniže cijene


PRAVILNIK O NADLEŽNOSTI I NAČINU DJELOVANJA ČASNOG SUDA PRI HRVATSKOJ KOMORI DENTALNE MEDICINE

Dana 11. listopada 2021 godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o nadležnosti i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj komori dentalne medicine

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 11. studenog 2021. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje


PRAVILNIK O REGISTRIMA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 4. studenog 2021 godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika registrima Hrvatske komore dentalne medicine

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 4. prosinca 2021. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje


PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU PROVOĐENJA PROJEKTA 

Dana 10. prosinca 2021. godine za počeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o uvjetima, kriteriji i načinu provođenja projekta. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 10. siječnja 2022. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje.


PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 17. veljače 2022. godine za počeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o stručnom usavršavanju člana Hrvatske komore dentalna medicine. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 17. ožujka 2022. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje.


PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD  (LICENCE) I DOZVOLE ZA RAD

Dana 17. veljače 2022. godine za počeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad (licence) i dozvole za rad. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 17. ožujka 2022. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje.


PRAVILNIK O MIRENJU

Dana 17. veljače 2022. godine za počeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o mirenju. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 17. ožujka 2022. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje.


PRAVILNIK O IZBORU TIJELA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Dana 13. travnja 2022. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore dentalne medicine. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 13. svibnja 2022. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje.


„PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNKA O NADLEŽNOSTI I NAČINU DJELOVANA ČASNOG SUDA PRI  HRVATSKO KOMORI DENTALNE MEDICINE

Dana 29. studenog 2022. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o nadležnosti i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj komori dentalne medicine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 29. prosinca 2022. godine.

Pravilnik pročitajte ovdje.“