Dana 21. travanj 2017. godine

O B A V I J E S T

ČLANOVIMA HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

Temeljem članka 7. pročišćenog teksta Statuta Hrvatske komore dentalne medicine („Narodne novine“ br. 55/15), članstvo u Komori obvezno je ako doktor dentalne medicine, dentalni tehničar i dentalni asistent obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske.

Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore, tehničare i asistente koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini i koji su nezaposleni.

Obvezno i dobrovoljno članstvo u Komori stječe se danom upisa u odgovarajući Registar članova Komore, a prestaje danom brisanja iz registra članova Komore.

Svi članovi Komore, koji žele ostvariti pravo na mirovinu ali i nadalje obavljati svoju djelatnost prema važećim propisima, moraju imati odobrenje za samostalan rad (licencu), odnosno dozvolu za rad. Uz dostavu dokaza o odlasku u mirovinu, umirovljenici koji žele ostati dobrovoljni članovi Komore imaju pravo na nižu, umirovljeničku članarinu (doktori i tehničari – 128,00 kn, a asistenti – 40,00 kn godišnje), pravo na licencu, odnosno dozvolu za rad i obvezu stručnog usavršavanja.

Članovi Komore – umirovljenici koji više ne rade i ne žele dalje obavljati svoju djelatnost, nisu obvezni biti članovi Komore. Međutim članstvo u Komori ne prestaje automatski odlaskom u mirovinu, već da bi prestalo  članstvo, članovi moraju podnijeti ZAHTJEV za brisanje iz registra Komore. Za postupak brisanja iz registra, odnosno isčlanjenja iz Komore, potrebno je uz popunjavanje zahtjeva (koji se nalazi na web stranici Komore), priložiti:

  • original odobrenja za samostalan rad (licencu), odnosno dozvolu za rad,
  • original rješenja o izdavanju ili obnovi licence, odnosno dozvole za rad,
  • dokaz o neobavljanju djelatnosti (npr. rješenje o umirovljenju),
  • člansku iskaznicu.

Uz navedeno, član Komore mora imati uplaćenu članarinu za cjelokupno razdoblje trajanja članstva u Komori, odnosno ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Komori do dana podnošenja zahtjeva

Napominjemo da umirovljeni članovi Komore imaju sva prava, ali i obveze kao i radno aktivni članovi.

Za sve eventualne nejasnoće oko reguliranja statusa članstva, možete se obratiti stručnoj službi Komore, svaki radni dan od 8.00 do 16.00 sati na tel. 01 48 86 732. 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE