Štovani članovi i budući članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za izdavanje licence.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku komoru dentalne medicine.

Zahtjev za upis u Registar doktora dentalne medicine 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (licence) za doktore dentalne medicine

Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela


Naputak za izdavanje Odobrenja za samostalni rad
URED ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE

Zahtjevu za izdavanje licence (Obrazac registra) doktor dentalne medicine obvezan je priložiti:

  1. presliku diplome završenog studija u Republici Hrvatskoj, odnosno rješenje o priznavanju diplome inozemnog studija izdano od strane ovlaštenog tijela u Republici Hrvatskoj;  
  2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
  3. presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, odnosno rješenje o priznavanju uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu izdano od strane ovlaštenog tijela u Republici Hrvatskoj;
  4. domovnicu;
  5. dokaz o radnom statusu;
  6. Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela


Doktor dentalne medicne obvezan je dokumente dostaviti Uredu za registraciju i licenciranje u originalu ili u preslikama ovjerenim kod javnog bilježnika. Ukoliko se dokumentacija predaje osobno, može se predati i preslika uz predočenje na uvid originalnog dokumenta.

 

za ostale informacije

obratite se na

01/4886-721
ili putem e maila

jadranka.vencl@hkdm.hr