Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je objavljen u Narodnim novinama broj 150/08, a stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine, uvedene su koncesije (članci 40. – 43.).
 
Što je koncesija?
 
Prema Zakonu o koncesijama („Narodne novine“ br. 125/08), postoji koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, koncesija za javne radove i koncesija za javne usluge.
 
Tko je davatelj koncesije (koncedent)?
 
Davatelj koncesije je tijelo, odnosno pravna osoba koja je nadležna za davanje koncesije. Koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe sukladno mreži javne zdravstvene službe, na prijedlog pročelnika ureda upravnog tijela nadležnog za zdravstvo, daje župan, odnosno gradonačelnik, uz suglasnost ministra.
 
Tko je koncesionar?
 
Koncesionar je fizička ili pravna osoba s kojom je davatelj koncesije potpisao ugovor o koncesiji. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, koncesija se odnosi samo na primarnu razinu zdravstvene djelatnosti. Javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini mogu obavljati fizičke osobe – doktori stomatologije i zdravstvene ustanove ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.
 
Na osnovi koncesije može se obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike, ljekarničke djelatnosti, medicine rada i zdravstvene njege u kući.
 
 
Potrebna dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije
 
Sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja koncesije, uz dokumentaciju propisanu Zakonom o koncesijama kada je ponuditelj fizička osoba je:
 
-       odobrenje za samostalan rad (licenca);
-       dokaz o raspolaganju prostorom;
-       ugovor o radu ili izjava o radu u timu člana/članova tima ovjerena od javnog bilježnika,
-       kada je ponuditelj zdravstvena ustanova rješenje o upisu u sudski registar i rješenje o početku rada dano od ministra.
 
Vezano uz naprijed navedenu dokumentaciju, Hrvatska stomatološka komora predlaže svim budućim koncesionarima da u ponuđenoj alternativi potrebne dokumentacije - ugovora o radu ili izjave o radu u timu člana - prilože ugovor o radu, a ne izjavu o radu.
 
Prvenstvo pred ostalim kriterijima
 
Pri davanju koncesije, prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude je dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 
Pri davanju koncesije slijedeće nakon koncesije iz prethodnog odlomka prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude je dosadašnji status koncesionara.
 
Naknada za koncesiju
 
Naknada za koncesiju je naknada koju plaća koncesionar na temelju ugovora o koncesiji. Najviši iznos naknade utvrđuje ministar zdravstva i socijalne skrbi. Prema usmenoj informaciji na radionici u Ministarstvu zdravstva, naknada za koncesiju će iznositi 1.250,00 kn i plaćat će je svi koncesionari, bez obzira na status prostora u kojem obavljaju stomatološku djelatnost.
 
Trajanje koncesije
 
10 godina
 
Ugovor o koncesiji
 
Ugovor o koncesiji je ugovor koji su potpisali davatelj koncesije s jedne strane i koncesionar s druge strane, a koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz korištenje dane koncesije.
 
Ugovor o koncesiji koji se sklapa s fizičkom osobom (doktorom stomatologije) obvezno sadrži:
 
-       odredbu o vrsti zdravstvene djelatnosti koja će se obavljati na osnovi koncesije;
-       odredbu o opsegu obavljanja javne službe,
-       odredbu o početku korištenja koncesije,
-       odredbu o davanju koncesije na rok od deset godina,
-       odredbu o naknadi za koncesiju,
-       podatke o osobi, odnosno osobama s kojima će koncesionar raditi u timu određenom standardom obveznog zdravstvenog osiguranja,
-       odredbu o prostoru i opremi u kojem će se obavljati zdravstvena djelatnost,
-       odredbu o obvezi koncesionara da će nastaviti radni odnos sa zdravstvenim radnikom s kojim je radio u timu do početka korištenja koncesije,
-       odredbu o obvezi koncesionara da će prilikom određivanja plaće zdravstvenog radnika u svom timu usklađivati obračun plača s odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja,
-       odredbu o obvezi koncesionara da obavijesti koncedenta o svakoj promjeni koja se odnosi na sadržaj ugovora o koncesiji.
 
Ukoliko se ugovor o koncesiji sklapa s pravnom osobom, nije potrebno ugraditi 6. i 8. alineju.
 
 
Oduzimanje koncesije
 
Ako se utvrdi da koncesionar ne obavlja javnu zdravstvenu službu u skladu s propisima, odlukom o davanju koncesije, odnosno ugovorom o koncesiji, koncedent će odrediti rok za otklanjanje nedostataka.
 
Ako koncesionar ne otkloni nedostatke u određenom roku, oduzet će mu se koncesija.
 
U slučaju oduzimanja koncesije, koncedent mora osigurati da pacijente pod jednakim uvjetima u skrb primi zdravstvena ustanova ili privatni zdravstveni radnik koji obavlja javnu službu.
 
 
Rokovi
 
Županije su obvezne provesti postupak davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe sukladno mreži javne zdravstvene službe najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2010.) Ukoliko županije ne provedu postupak davanja koncesije, taj će postupak provesti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u roku od 3 mjeseca od isteka toga roka.
 
 
Povjerenstvo za praćenje provedbe dodjele koncesije
 
S obzirom da je pred nama vrijeme u kojem će započeti postupak davanja koncesije za obavljanje javne stomatološke službe, tijekom kojeg će zasigurno biti bezbroj pitanja, dilema, nejasnoća i potreba za njihovim pojašnjenjem, Izvršni odbor Komore donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za praćenje provedbe dodjele koncesije. U navedenom Povjerenstvu svaka županija u Hrvatskoj prema pripadajućem područnom sjedištu Komore ima svog predstavnika (ukupno 21 predstavnik), čiji se popis nalazi u prilogu. Predsjednik svakog područnog sjedišta predsjedava članovima Povjerenstva iz svog područnog sjedišta. Povjerenstvo će pratiti cijeli postupak davanja koncesije, pružati vam pravodobno sva naša saznanja i ostale informacije zaprimljene od nadležnih tijela i institucija te vam pomoći u dilemama u kojima čete se možda naći. Sva vaša pitanja, zapažanja, nejasnoće, sugestije i prijedloge molimo vas da uputite neposredno bilo kojem predstavniku – članu Povjerenstva iz vaše županije, a mi ćemo se vam osigurati odgovor.  
 
·        
·         
·       Područno sjedište Zagreb:
 
1.Mr.sc. Ante Omrčen, dr.dent.med. – predsjednik;

2.Maja Krakar, dr.dent.med./Sisačko-moslavačka županija/ - član;

e-mail: maja.krakar@sk.t-com.hr

3.Nikola Vidonić, dr.dent.med./Karlovačka županija/ - član;
4.Hrvoje Media, dr.dent.med./Krapinsko-zagorska županija/ - član;
5.Kaja Gmaz, dr.dent.med./Zagrebačka županija/ - član;
6.Mirna Maretić, dr.dent.med./Grad Zagreb/ – član;
 
 
·Područno sjedište Split:
 
1.Neven Vidović, dr.dent.med. – predsjednik;
2.Branko Mrković, dr.dent.med./Splitsko-dalmatinska županija/ - član;
3.Mislav Radoš, dr.dent.med./Zadarska županija/- član;
4.Edvard Friganović, dr.dent.med./Šibensko-kninska županija/ - član;
5.Marijana Lobrović-Šalja, dr.dent.med./Dubrovačko-neretvanska županija/ - član;
 
 
·Područno sjedište Rijeka:
 
1.Mr.sc. Darko Rački, dr.dent.med. – predsjednik;
2.Marija Cotman, dr.dent.med./Istarska županija/ - član;

3.Slavica Devčić, dr.dent.med./Ličko-senjska županija/ - član;/

slavica.devcic1@gs.t-com.hr

4.Goran Grenko, dr.dent.med./Primorsko-goranska županija/ - član;
 
 
·Područno sjedište Osijek:
 
1.Vlatko Kopić, dr.dent.med. – predsjednik;
e-mail:  kopicv@gmail.com
2.Josip Čes, dr.dent.med./Osječko-baranjska županija/ - član;
3.Katarina Flamm, dr.dent.med./Brodsko-posavska županija/ - član;

e-mail: katarna.flamm1@gmail.com

4.Eugen Čulo; dr.dent.med./Požeško-slavonska županija/ - član;
e-mail:  eculo@net.hr
5.Ivan Prepelec, dr.dent.med./Virovitičko-podravska županija/ - član;
6.Hrvoje Matijašević, dr.dent.med./Vukovarsko-srijemska županija/ - član;
 
·Područno sjedište Varaždin:
 
1.Krešimir Jindra, dr.dent.med. – predsjednik;
2.Biserka Križan, dr.dent.med./Međimurska županija/ - član;
3.Dražen Novak, dr.dent.med./Varaždinska županija/ - član;
4.Mirko Rabađija, dr.dent.med./Koprivničko-križevačka županija/ - član;
5.Darko Mužinić, dr. dent. med./Bjelovarsko-bilogorska županija/-član;