UVODNO

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti,  koja je objavljena u Narodnim novinama br. 155/09, a stupila je na snagu 1. siječnja 2010. godine.

 

Navedenom Uredbom izmijenjeni su i dopunjeni članci 40. – 43. koji se nalaze u poglavlju V. Zakona (Koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe), te članci 211. i 218. Zakona koji se nalaze u poglavlju XXI. (Prijelaznim i završnim odredbama).

 

KONCESIJA ZA FIZIČKE OSOBE I ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE NIJE OSNOVALA REPUBLIKA HRVATSKA, ŽUPANIJA, ODNOSNO GRAD ZAGREB

Prva izmjena odnosi se na članak 40. stavak 1. Zakona, prema kojoj javno zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti mogu na osnovi koncesije obavljati fizičke osobe (doktori dentalne medicine) i zdravstvene ustanove osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb (u području dentalne medicine izuzeti su domovi zdravlja).

 

DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJU

Člankom 41. stavkom 1. važećeg Zakona propisana je dokumentacija potrebna za nadmetanje u postupku davanja koncesije. Donesenom Uredbom propisana je NOVOST - obaveza da na navedenu dokumentaciju suglasnost daje ministar nadležan za zdravstvo.

 

 

BROJ KONCESIJA

U članku 41. Zakona, dodani su novi stavci kojima je utvrđen način određivanja broja koncesija:

 

Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za broj koncesija određen mrežom javne zdravstvene službe UMANJEN za broj timova primarne zdravstvene djelatnosti za koji dom zdravlja ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom.

 

Iznimno, povodom obavijesti radnika doma zdravlja – nositelja timova primarne zdravstvene djelatnosti podnesenih županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba o namjeri podnošenja ponude za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije, župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, uz PRETHODNU SUGLASNOST UPRAVNOG VIJEĆA toga doma zdravlja, objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija za broj koncesija UVEĆAN za broj timova primarne zdravstvene djelatnosti za koji je ishođena suglasnost Upravnog vijeća doma zdravlja.

 

U slučaju pismenih izjava ugovornih doktora dentalne medicine u zakupu podnesenih županu, odnosno gradonačelniku Grada Zagreba, o tome da neće podnijeti ponudu za obavljanje zdravstvene djelatnosti na osnovi koncesije, broj koncesija za koje se objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije UMANJUJE se za broj odgovarajući broju ugovornih doktora dentalne medicine koji su dali te izjave.

 

 

 

SADRŽAJ UGOVORA O KONCESIJI

Prema novoj Uredbi, ugovor o koncesiji mora sadržavati i odredbu o obvezi koncesionara da za slučaj promjene prostora obavljanja djelatnosti na osnovi koncesije prethodno ishodi SUGLASNOST koncedenta, te odredbu o obvezi koncesionara da o svakoj promjeni koja se odnosi na sadržaj ugovora o koncesiji obavijesti koncedenta.

 

 

ZAKUPCI KOJI NISU ZAINTERESIRANI ZA KONCESIJU

Zakupci koji po obavljenoj obavijesti ne podnesu ponudu o namjeri davanja koncesije, imaju prednost pri zapošljavanju u domu zdravlja nakon isteka roka za predaju ponuda ako ispunjavaju tražene uvjete po natječaju za zapošljavanje.  

 

 

ROKOVI KONCESIJE

Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije i Grad Zagreb, obavezne su provesti postupak davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe sukladno mreži NAJKASNIJE U ROKU OD 18 MJESECI od dana stupanja na snagu Zakona – dakle do 30. lipnja 2010. godine (do sada je bilo godinu dana).

 

Ako županije i Grad Zagreb ne provedu postupak davanja koncesije u navedenom roku, taj će postupak provesti ministarstvo u roku od ŠEST MJESECI od isteka naprijed navedenog roka – dakle do 31. prosinca 2010. godine (do sada je bilo tri mjeseca).

 

Zaključno, rok za provođenje postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe produžen je ukupno za jednu godinu.

 

 

PRESTANAK ZAKUPA

Doktorima dentalne medicine kojima je do dana stupanja na snagu Zakona (1. siječnja 2009. godine) dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja, prestaje rad u privatnoj praksi zakupom DANOM KOJI PRETHODI DANU DAVANJA ODOBRENJA MINISTRA, za rad tog doktora dentalne medicine u privatnoj praksi na osnovi koncesije, A NAJKASNIJE NA DAN PROTEKA ROKA OD DVIJE GODINE od dana stupanja na snagu Zakona (dakle 1. siječnja 2011. godine).

 

Doktorima dentalne medicine kojima je od dana  stupanja na snagu Zakona do 31. prosinca 2009. godine  dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja, prestaje rad u privatnoj praksi zakupom DANOM KOJI PRETHODI DANU DAVANJA ODOBRENJA MINISTRA, za rad tog zdravstvenog radnika u privatnoj praksi na osnovi koncesije, A NAJKASNIJE 31. PROSINCA 2010. godine.

 

PRIJENOS UGOVORA O RADU ZDRAVSTVENIH RADNIKA U TIMU

Ugovori o radu zdravstvenih radnika u timu zakupca jedinice zakupa doma zdravlja prenose se na dom zdravlja kao poslodavca koji je prethodio zakupcu kao poslodavcu, u slučaju ako zakupac u jedinici zakupa ne nastavi obavljati djelatnost na osnovi koncesije sukladno Zakonu, najkasnije U ROKU OD DVIJE GODINE od dana stupanja na snagu Zakona.

 

Jasminka Polić, dipl. iur.