Člankom 4. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08 i 155/09), propisano je da zdravstveni radnici kojima je dano odobrenje ministra zdravstva u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta, a koji ne podnesu ponudu po objavljenoj obavijesti o namjeri davanja koncesije, imaju prednost pri zapošljavanju u domu zdravlja nakon isteka roka za predaju ponuda, ako ispunjavaju tražene uvjete po natječaju za zapošljavanje.

 

Prema tumačenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: 011-02/10-02/20 urbroj: 534-07-2-1/-10-2 od 8. veljače 2010. godine, navedeno zapošljavanje u domu zdravlja odnosi se na rad na istoj lokaciji, odnosno u istom prostoru u kojima su zakupci do sada obavljali ugovorenu djelatnost te na pružanje zdravstvene zaštite do sada opredijeljenim osiguranim osobama.