Komora je osnovana 26. lipnja 1995. godine u Zagrebu. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 4. ožujka 2010. godine, izvršen je upis promjene naziva Komore te ostalih izmjena i dopuna Statuta, koje su prihvaćene na 6. sjednici Skupštine Komore održanoj 11. prosinca 2009. godine.

HRVATSKA STOMATOLOŠKA KOMORA(HSK) mijenja naziv u
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE.

Skraćeni naziv Komore je: HKDM.

Naziv Komore na engleskom jeziku je: CROATIAN DENTAL CHAMBER.

ZAŠTITNI ZNAK Komore sastoji se od crvenog kvadrata, na kojem su jedan iznad drugog dva zrcalno simetrična, izmaknuta, bijela polukruga zarotirana za 45 stupnjeva na način da naglašavaju uzlaznu dijagonalu kvadrata. Desni rub kvadrata završava detaljem hrvatskog pletera u sivoj boji. S desne strane znaka nalazi se naziv Komore.

  • Predsjednik Komore: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.
  • Zamjenik predsjednika Komore: prof.dr.sc. Pavel Kobler, dr.med.dent.
  • Predsjednica Strukovnog razreda dentalnih tehničara Vesna Krizmanić, viša dent. teh.
  • Predsjednica Strukovnog razreda dentalnih asistenata Denis Milošević, bacc.med.techn.
  • Rizničar: Karlo Sudarević, dr.med.dent.
  • Glavna tajnica: Jasminka Polić, mag.iur.
  • Izvršna tajnica: Jasmina Verner, mag.iur

Članstvo u Komori

Doktori dentalne medicine koji obavljaju djelatnost dentalne medicine, dentalni tehničari koji  obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske, i dentalni asistenti koji obavljaju djelatnost prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine, obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Dobrovoljno članstvo

Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini, te koji su nezaposleni.

Kontakti

Kurelčeva 3/II
Zagreb

Adresa elektroničke pošte za primanje pismena
pisarnica@hkdm.hr


Jasminka Polić, mag.iur.
jasminka.polic@hkdm.hr
Glavna tajnica Komore

Jasmina Verner, mag. iur.
jasmina.verner@hkdm.hr
Izvršna tajnica Komore

 

Ured predsjednika

Mirjana Majetić 01/4886 736
mirjana.majetic@hkdm.hr

Ivana Starešinić, ing. 01/4886 735 
ivana.staresinic@hkdm.hr

 

Ured za registraciju i relicenciranje

Alojz Mihael Bračanov, spec.admin.publ.
tel. 01/4886-729
alojz.bracanov@hkdm.hr

Ivona Ptiček
tel. 01/4886-734
ivona.pticek@hkdm.hr

 

Ured za Ured za financijsko poslovanje

Ljljiana Malčić
01/4886-726  
ljiljana.malcic@hkdm.hr

Marija Zima
01/4886 732
marija.zima@hkdm.hr

Marina Posavec,mag.oec.
01/4886 727
marina.posavec@hkdm.hr

Ana Štajduhar
01/4886 730
ana.stajduhar@hkdm.hr

 

Ured za organizacijske poslove

Andrea Tomurad
01/4886 728
andrea.tomurad@hkdm.hr

Tatjana Đulić
01/4886 722
tatjana.dulic@hkdm.hr

Jadranka Vencl

 

Ured za strukovne razrede

01/4886-720

 

Službenik za informiranje

Jasmina Verner, mag. iur. 01/4886-735

Službenik za zaštitu podataka

Alojz Mihael Bračanov
tel. 01/4886-729
 alojz.bracanov@hkdm.hr
 

Za dostavu promjene vaših podataka

pisarnica@hkdm.hr

MB 01135694
OIB24858915082

IBAN HR2023600001101407171

Ukoliko plaćate iz inozemstva
Potrebni su Vam sljedeći podaci
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10 
10000 Zagreb
SWIFT adresa: ZABAHR2X
IBAN: HR2023600001101407171Izvršni odbor Komore
Ivica Jakšić, dr.med.dent. - predsjednik
Nevenka Vranić, viša dent. teh. - zamjenica predsjednika
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
Jasminka Polić, mag. iur.

Upravno vijeće Komore
prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent - predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Novak, dr. med. dent.- zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
doc.prim.dr.sc. Neven Vidović, dr. med. dent.
mr.sc. Ante Omrčen, dr. med. dent.
mr.sc. Darko Rački, dr. med dent.
prof.dr.sc. Zrinka Tarle, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.med.dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.

Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara
Vesna Krizmanić, viša dent. teh. - predsjednica
Mirko Pauletić, dent. teh.
Tatjana Matić, dent. teh.
Snježana Ivandić, dent. teh.
Stanislav Dragović, dent. teh.
Radoslav Stokić, dent. teh.
Ivan Dorić, dent. teh.
Bruno Buinac, viši.dent.teh.

Upravni odbor strukovnog razreda detalnih asistenata

Denis Milošević, bacc.med.techn., predsjednica
Nevena Čudina, dent.asist.
Ivana Božić, dent.asist.
Maša Valentin,dent.asist.
Anita Domijan,dent.asist.
Mirela Jerković,dent.asist.
Nataša Horvat,dent.asist.
Violeta Jozić Brezak, dent. asist.

Nadzorni odbor

Ljerka Seifert, dr. med. dent. - predsjednica
prof. dr. sc. Marko Kolaković, dipl. oec.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.

Stručno vijeće

mr.sc. Davorin Šimunović, dr. med. dent., - predsjednik
Daniel Baketić, dr. med. dent.
Sandra Hrvatin, dr. med. dent.
Alenko Dunđer, dr. med. dent.
prof. prim. dr. sc.Davor Seifert, dr. med. dent.
dr.sc. Nikolina Lešić, dr. med. dent.
prim. dr. sc. Sanja Štefančić, dr. med. dent.
Željko Miljanić, dr. med. dent.
Ivan Komora, dr. med. dent.
Neven Škunca dr. med. dent.
Ante Bešlić, dr. med. dent.
dr.sc. Natalija Prica, dr. med. dent.

Znanstveni savjet

prof.dr. sc. Pavel Kobler, dr. med. dent. - predsjednik
prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić, dr. med.dent.
doc.dr.sc. Maja Žagar, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Ivica Anić, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Darije Plančak, dr. med.dent.
prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Dolores Biočina – Lukenda, dr.med.dent.
doc.dr.sc. Marko Matijević, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Sonja Pezelj – Ribarić, dr. med.dent.
dr.sc. Petra Nola-Fuchs, dr. med.dent.
prof.dr.sc. Renata Gržić, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Željko Verzak, dr.med.dent.
dr.sc. Snježana Pohl,dr.med.dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE ZAGREB

mr.sc. Ante Omrčen, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
mr.sc. Andrijana Kovačić, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
Maja Rašperić, dr. med. dent. - rizničar
Davor Borić, dr. med. dent.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.
Ivana Krupić, dr. med. dent.
Hrvoje Medija, dr. med. dent. 
mr.sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
dr.sc. Pavle Picek, dr. med. dent.
Karlo Sudarević, dr. med. dent.
Zlatka Mekovec Štrucelj, dr.med.dent.
mr.sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent.


PODRUČNO SJEDIŠTE SPLIT

doc.prim.dr.sc. Neven Vidović, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Luka Lubina, dr. med. dent. - zamjenik predsjednika
Deni Milevčić. dr. med. dent. - rizničarka
Ivica Jakšić, dr. med. dent.
mr.sc. Srećko Jeramaz, dr. med. dent.
Marta Šeparović, dr. med. dent.
Mislav Radoš, dr. med. dent. 

PODRUČNO SJEDIŠTE OSIJEK

prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent - predsjednik područnog sjedišta
Daniel Špehar, dr. med. dent.  - zamjenik predsjednika područnog sjedišta
Jasna Leko, dr. med. dent. - rizničarka
Eugen Čulo, dr. med. dent.
Branko Stilinović, dr. med. dent. 
Ivica Šantić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE RIJEKA

mr.sc. Darko Rački, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
mr.sc. Draženka Kostelac Jakovac, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
izv.prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, dr.med.dent. - rizničarka
Iva Rumac Kilibarda, dr. med. dent.
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr. med. dent.

PODRUČNO SJEDIŠTE VARAŽDIN

Dražen Novak, dr. med. dent. - predsjednik područnog sjedišta
Biserka Križan, dr. med. dent. - zamjenica predsjednika područnog sjedišta
Katarina Anić Zirdum, dr. med. dent. - rizničarka
Mirjana Galović Kučko, dr. med. dent.
Zoran Sabolović, dr. med. dent.


POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

prof.dr.sc. Dragutin Komar, dr.med.dent., predsjednik
prof.dr.sc. Pavel Kobler, dr. med. dent.
prof.dr.sc. Renata Gržić, dr.med.dent.
dr.sc. Antonija Tadin, dr.med.dent.
izv.prof.prim.dr.sc. Marko Matijević, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Marinka Mravak Stipetić, dr.med.dent.
Vesna Krizmanić, viša dent.teh.
Bruno Buinac, dent.teh.
 
POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU

Željko Miljanić, dr.med.dent., predsjednik
Deni Milevčić. dr.med.dent.
Biserka Borić, dr.med.dent.
Nina Kujundžić, dr.med.dent.
Željka Baričević, dr.med.dent.
Ante Bešlić, dr.med.dent.
Oliver Božić, dr.med.dent.
Stjepanka Lešić, dr.med.dent.
mr.sc. Vlasta Rotschild, dr.med.dent.
Matej Pirc, dr.med.dent
Neven Škunca, dr.med.dent
 
POVJERENSTVO ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU

prof.dr. sc. Dolores Biočina Lukenda, dr.med.dent., predsjednica
mr.sc. Marin Bralić, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Zvonimir Kaić, dr.med.dent.
Ana Rački Matić, dr.med.dent.
Ivona Dijan - Fabijan, dr.med.dent.
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr.med.dent.
Ivan Blažičko, dr.med.dent.
 
POVJERENSTVO ZA MIRENJE

Branka Slavica Petrović, dr.med.dent., predsjednica
Nikolina Holen Galeković, dr.med.dent.
Mirjana Galović Kučko, dr.med.dent.
Gordana Tonković Šarić, dr.med.dent.
Ivana Škrinjar, dr.med.dent.
prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent
Mislav Radoš, dr.med.dent.
prof. dr. sc. Renata Gržić, dr.med.dent.
Deni Milevčić, dr.med.dent.
 
POVJERENSTVO ZA SURADNJU S OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

dr.sc.Željko Rotim univ.mag.med.dent, predsjednik
mr. sc. Jasna Leko, dr.med.dent.
Elvis Anđelko Begović, dr.med.dent.
Petra Rajčić, dr.med.dent.
mr. sc. Žarko Udiljak, dr.med.dent.
Ljilja Pantalon, dr.med.dent.
Ante Lucin, dr.med.dent.
Bernarda Meštrović, dr.med.dent.
Maja Habek, dr.med.dent.
mr. sc. Nataša Radica, dr. med. dent.
Luka Lubina, dr.med.dent.
Mirko Pauletić, dent.teh.

 
POVJERENSTVO ZA SPECIJALISTIČKU ZAŠTITU DENTALNE MEDICINE

mr.sc. Valter Španjić, dr.med.dent., predsjednik
izv.prof.dr.sc. Ivan Kovačić, dr.med.dent.
doc.dr. sc. Petra Nola Fuchs, dr.med.dent.
Damir Žarković, dr.med.dent.
doc.dr. sc. Marko Matijević, dr.med.dent.
dr.sc. Nikola Petričević, dr.med.dent.

 
POVJERENSTVO ZA DODJELU POMOĆI

Marija Cotman, dr.med.dent., predsjednica
Ante Žarkov, dr.med.dent.
Branko Mrković, dr.med.dent.
Tatjana Matić, dent.teh.
Pavle Mašina, dr.med.dent.
dr.sc. Boris Klaić, dr.med.dent.
Dubravko Žarković, dr. med. dent.
 
 
POVJERENSTVO ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA

Marijo Lozančić, dr.med.dent., predsjednik
Dražen Novak, dr.med.dent.
Vlatka Golik, dr.med.dent.
Senka Car, dent.teh.
Luka Lubina, dr.med.dent.
Đuro Vidić, dr.med.dent.
Radoslav Stokić, dent.teh.
doc.dr.sc. Dino Buković, dr.med.dent.
 
 
 
POVJERENSTVO ZA OSNIVANJE I PRESELJENJE DENTALNIH ORDINACIJA, DENTALNIH LABORATORIJA, ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA

mr.sc. Tatjana Šimac Bonačić, dr.med.dent. - predsjednica
Ivan Bućan, dr.med.dent.
dr.sc. Zrinka Ivanišević, dr.med.dent.
Bruno Buinac, viši dent.teh.

 

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Josip Bučan, dr. med. dent. - predsjednik
Biserka Križan, dr. med. dent.
Smiljana Čemeljić Šuljić, dr. med. dent.
Josip Schweizer, dr. med. dent.
Dorotea Gjumlić, dr. med. dent.
prof.prim.dr.sc. Dolores Biočina Lukenda, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.

 

Časni sud prvog stupnja:

Mladen Ježek, dipl. iur. – predsjednik
prof.dr.sc. Dragutin Komar, dr. med. dent.,
prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić, dr. med. dent.,
mr.sc. Žarko Udiljak, dr. med. dent.,
Vesna Krizmanić, viša dent. teh.

 

Časni sud drugog stupnja:

Jadranka Travaš, mag.iur.- predsjednica
Đuro Vidić, dr. med. dent.,
prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr. med. dent.,
Ljilja Pantalon, dr. med. dent.,
Mirko Pauletić, dent. teh.