Slide
Dentalni higijeničari

Dentalni higijeničari

Dentalni higijeničari obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Članstvo u Komori dobrovoljno je za dentalne higijeničare koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini, te koji su nezaposleni.
Upis u registar i izdavanje dozvole za rad
 
Za upis u Registar dentalnih higijeničara i izdavanje dozvole za rad, potrebno je ispuniti 
 
Uz Zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:
1. dokaz o stručnoj kvalifikaciji koja obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost izdan u Republici Hrvatskoj ili u državi članici EGP (svjedodžba ili diploma) ili rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije stečene u inozemstvu za obavljanje djelatnosti koje donosi nadležno tijelo u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno posebnom propisu,
2.  dokaz o položenom stručnom ispitu,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),
4. izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke (Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela)
5. dokaz o radnom statusu (ugovor o radu, potvrda poslodavca, potvrda sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.)
6. dokaz o završenom usavršavanju za poslove dentalnog higijeničara ili dokaz o najmanje 3 godine rada u djelatnosti dentalne medicine u timu s doktorom dentalne medicine  s danom stupanja na snagu Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („ Narodne novine“ broj: 61/11)- (ugovor o radu i potvrdu HZMO-a ili potvrdu poslodavca kojom dokazujete traženi uvjet),
7. dokaz o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj Komori.
Dentalni higijeničar je obvezan dokumente dostaviti u preslikama ovjerenim od javnog bilježnika, odnosno samo u preslikama, ukoliko original dokumenta predoči na uvid stručnoj službi Komore.
 
Za ostale informacije obratite se na
+385 1 4886 730
ili putem e-maila pisarnica@hkdm.hr

 

Poštovani članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

Sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad dentalni asistent je u obvezi predati zahtjev za obnovu dozvole za rad mjesec dana prije isteka iste.

Zahtjev se podnosi Uredu za registraciju i licenciranje pri Hrvatskoj komori dentalne medicine, Kurelčeva 3, Zagreb.

Podsjećamo da je svaki član Komore prema Pravilniku o stručnom usavršavanju člana Komore obvezan ostvaritiminimalnih 10 bodova godišnje od datuma izdavanja dozvole za rad. 

Kako bismo maksimalno izašli ususret našim članovima, dentalnim asistentima, a posebice jer u vrijeme ustrojavanja strukovnog razreda dentalnih asistenata te upisa dentalnih asistenata u Komoru (2012. godine) nije bilo glasila za dentalne asistente, rjeđe su se održavali „Dani otvorenih vrata“, bila je slabije razvijena mreža tečajeva za dentalne asistente u Hrvatskoj, dentalni asistenti su bili manje informirani o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja te provjeri stručnosti u svrhu obnavljanja dozvole za rad, Upravno vijeće Komore je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 2. studenog 2017., na prijedlog Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata, donijelo odluku, slijedom koje:

Dentalni asistenti upisani u Registar dentalnih asistenata Komore do 31. prosinca 2017., u trenutku podnošenja zahtjeva za prvu obnovu dozvole za rad, u postupku provjere stručnosti, trebaju imati ukupno 60 ostvarenih bodova, bez obzira na datum i godinu stjecanja navedenih bodova. Na taj način ostvaruju se uvjeti za obnovu licence.

Prije dostavljanja Zahtjeva, molimo Vas da provjerite svoje bodove na mobilnoj aplikaciji Komore (potrebno se prijaviti unosom imena, prezimena i evidencijskog broja)

Za obnovu dozvole za rad potrebno je dostaviti:

1. Zahtjev za obnavljanje dozvole za rad

2. Izjavu o poštivanju kodeksa etike i deontologije  Hrvatske komore dentalne medicine

3. originalne diplome i potvrdnice sa tečajeva stručnog usavršavanja (ukoliko nisu evidentirani u elektronskoj evidenciji tijekom valjane dozvole za rad)

4. ostale dokumente temeljem kojih dokazujete sakupljene bodove.

Sva dokumentacija mora se dostaviti u originalu ili u preslikama ovjerenim od javnog bilježnika. Diplome sa tečajeva (koje nisu evidentirane u elektronskoj evidenciji) moraju se dostaviti isključivo u originalu. Originalne diplome i potvrdnice sa tečajeva stručnog usavršavanja (ukoliko ste provjerili bodove u elektronskoj evidenciji na web stranici Komore te Vam bodovi nisu evidentirani, ako imate evidentirane sve bodove, nije potrebno dostavljati diplome.)

Pitanja vezana uz obnovu dozvole za rad možete dostaviti na +385 1 4886 730 ili mail: pisarnica@hkmd.hr
Zahtjev za obnovu dostavljate na pisarnica@hkdm.hr

 

Temeljena je na ideji profesionalne kartice u Europi kojom član može dokazati svoju pripadnost cehovskoj organizaciji, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu.
Svaki član na svojoj iskaznici nosi jedinstveni barkod, interaktivni temelj za cjelokupnu komunikaciju člana s Komorom (uvid u središnji registar bodova i karticu u Registru).
S obzirom da će to biti glavna identifikacijska kartica u profesionalnom životu molimo Vas da je iznimno dobro čuvate.
profesionalna kartica - članska iskaznica vrijedi neograničeno, tj. tijekom trajanja članstva u Komori;
nakon ispisa iz Komore dužni ste karticu vratiti Komori;
zbog elektronskog vođenja središnjeg Registra bodova i obnavljanja licence dužni ste karticu predočiti prilikom registracije na bodovanim tečajevima, te je zbog toga obavezno nosite sa sobom na svaki tečaj;
evidencijski broj na poleđini kartice je Vaš osobni broj koji služi za ulogiravanje na mobilnu aplikaciju i edukacijsku platformu;
iskaznica nije prenosiva na druge osobe te je čuvajte od mogućih zloupotreba;
s obzirom da kartica služi kao dokument (npr. kod izdavanja lijekova) u slučaju gubitka kartice dužni ste hitno izvijestiti Komoru kako bi se ista poništila.
 
U slučaju potrebe ponovnog izdavanja članske iskaznice zbog promjene imena i prezimena, titule, gubitka, oštećenja, otuđenja ili uništenja članske iskaznice molimo Vas da se javite u Komoru slanjem poruke na e-mail adresu: pisarnica@hkdm.hr.

Provjere osposobljenosti

26.

siječnja 2024.
(petak)

26.

travnja 2024.
(petak)

26.

srpnja 2024.
(petak)

25.

listopada 2024.
(petak)

 

 

 

 

 

 
 


Bagatin M., Virag M. i sur.:Maksilofacijalna kirurgija, Šk. knjiga, Zagreb, 1991.
Cekić-Arambašin i sur.: Oralna medicina, Šk. knjiga, Zagreb, 2005.
Čabov T.: Oralnokirurški priručnik, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
Ćatović A. i sur.: Klinička fiksna protetika.Ispitno štivo, Stomatološki fakultet Zagreb, 1999.
Lapter V.: Ortodoncija za praktičare, 2.izd. Šk.knjiga, Zagreb, 1979.
Laskaris G.: Atlas oralnih bolesti, Naklada Slap, 2005.
Mehulić K.: Keramički materijali u stomatološkoj protetici, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
Miše I.: Oralna kirurgija, Medicinska naklada, Zagreb, 1991.
Okeson J.P.: Temporomandibularni poremećaji i okluzija, 1.hrvatsko izdanje, Valentić-Peruzović M., ured.hrv.izd. Zagreb, Medicinska naklada, 2008.
Šutalo J. i sur.: Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva, Naklada Zadro, Zagreb, 1994.
Torabinejad M., Walton RE. : Endodoncija: načela i praksa, Naklada Slap, Zagreba, 2010.
Vučićević-Boras V.: Priručnik oralnih bolesti, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
Zarevski P., Škrinjarić I., Vranić A.: Psihologija za stomatologe, Jastrebarsko, Naklada Slap, 2005.
Živko-Babić J., Jerolimov V.: Materijali u stomatološkoj protetici, od. poglavlja, Šk.knjiga,2005.
Živko-Babić J., Jerolimov V.: Metali u stomatološkoj protetici, odabrana poglavlja, Šk.knjiga, 2005.


 


 
 
 

Dentalna medicina


Stomatološki fakultet

Zdravi zubi

World Dental Federation

The International Dental Ethics and Law Society (IDEALS)

Stomatološka poliklinika Zagreb

European Regional Organisation of the Federation Dentaire Internationale

Organization for Safety and Asepsis Procedures

Associazione Nacionale Dentisti Italiani

Austrian Dental Chamber

Hungarian Medical Chamber, Dental Section

Stomatološka komora FBiH

Ljekarska komora Crne Gore

Stomatološka komora na Makedonija

Zdravniška zbornica Slovenije

"Osam jednostavnih koraka za rano otkrivanje oralnog karcinoma"

Rak usne šupljine

Acta Stomatologica Croatica

Stranica studenata stomatologije u Zagrebu

Council of European Dentists

Dental Trauma Guide

Dentistry.co.uk

Moj stomatolog

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stomatologija, Medicinski fakultet u Rijeci

Integrirani studiji, dentalna medicina, Medicinski fakultet u Splitu

Zdravstveno učilište Zagreb

Medicinska škola Osijek

Medicinska škola u Rijeci

Srednja zubotehnička škola "Dental Centar Marušić" s pravom javnosti

Medicinska škola Bjelovar

Srednja škola Pregrada

Die BundeszahnÄrztekammer

General Dental Council

Human Oral Microbiome Data Base

Dental Complaints

FEDCAR

Britanska zaklada za oralno zdravlje

Czech Dental Chamber

Slovak Chamber of Dentists

National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health

Britanska udruga dentalne medicine

Sigurno izbjeljivanje zubi

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Le Grand Portail de la Formation Dentaire

Europska federacija vlasnika zubotehničkih laboratorija i nezavisnih dentalnih tehničara (samozaposlenih)

 http://www.oralhealthplatform.eu/

 https://www.dental-nursing.co.uk/ 
 
 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store