Slide
Dentalni tehničari

Dentalni tehničari

Dentalni tehničari koji  obavljaju djelatnost dentalne tehnike na području Republike Hrvatske obvezno se učlanjuju u Komoru, kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.
Članstvo u Komori dobrovoljno je za dentalne tehničare koji ne obavljaju neposredno svoju djelatnost, koji obavljaju svoju djelatnost izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini, te koji su nezaposleni.

Upis u registar i izdavanje odobrenja za samostalan rad

Za upis u Registar dentalnih tehničara i izdavanje odobrenja za samostalan rad, potrebno je ispuniti 

Zahtjev za upis u Registar dentalnih tehničara i izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE)- HRVATSKI DRŽAVLJANI (PREUZMI)
Molimo Vas da obrazac isprintate i popunite

Uz Zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

  1. dokaz o stručnoj kvalifikaciji koja obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost izdan u Republici Hrvatskoj ili u državi članici EGP (svjedodžbu ili diplomu),
  2. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  4. izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke, (PREUZMI)
  5. dokaz o radnom statusu (ugovor o radu, potvrda poslodavca, potvrda sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.)

Dentalni tehničar je obvezan dokumente dostaviti u preslikama ovjerenim od javnog bilježnika, odnosno samo u preslikama, ukoliko original dokumenta predoči na uvid stručnoj službi Komore.

Sve o upisu i izdavanju odobrenja za samostalan rad pročitajte u Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad- rujan  2013.

za ostale informacije obratite se na +385 1 4886 730
e-mail  pisarnica@hkdm.hr 


Štovani članovi i budući članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za izdavanje licence.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku komoru dentalne medicine.

Ukoliko su Vaši bodovi evidentirani u Jedinstvenom registru bodova, diploma za stručno usavršavanje niste u obvezi priložiti zahtjevu za obnovu.

Podsjećamo da svaki član Komore prema Pravilniku o stručnom usavršavanju člana Komore je obvezan sakupiti minimalnih 10 bodova godišnje od datuma izdavanja Odobrenja. Bodovi nisu vezani uz kalendarsku godinu, te se ne mogu prenositi.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama te uvjetima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad doktora stomatologije (licence) član Komore je u obvezi predati zahtjev za obnovu Odobrenja mjesec dana prije isteka postojećeg.

1. Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalni rad (PREUZMI)

2. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela (PREUZMI)

Za ostale informacije slobodno se obratite na +385 1 4886 721; pisarnica@hkdm.hr

 

Štovani članovi i budući članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkih društva, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.
Postupak osnivanja trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti:
  1. Izraditi osnivački akt trgovačkog društva – Izjava o osnivanju ili Društveni ugovor (izrađuje ga javni bilježnik)
  2. Osnivački akt se zatim podnosi Ministarstvu zdravstva na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
  3. Dokumentacija se zatim predaje na Trgovački sud koji donosi rješenje o upisu trgovačkog društva u Registar trgovačkih društava
  4. Nakon rješenja trgovačkog suda o registraciji društva, dostaviti Ministarstvu zdravstva propisanu dokumentaciju za osnivanje trgovačkog društva s pozivom za izlaskom komisije koja će pregledati prostor i opremu nakon čega se izdaje rješenje o početku rada trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Postupak osnivanja privatne prakse dentalnog laboratorija:
1. Ishoditi pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja dentalnog laboratorija koje izdaje Komora, a koji obrazac možete pronaći na niže navedenom linku:
- uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti dokaz o raspolaganju prostorom koji možete dostaviti i u običnoj kopiji
2. Dostaviti Ministarstvu zdravstva propisanu dokumentaciju za osnivanje dentalnog laboratorija s pozivom za izlaskom komisije koja će pregledati prostor i opremu nakon čega se izdaje rješenje o početku rada dentalnog laboratorija
- popis dokumenata koje je potrebno dostaviti Ministarstvu možete pronaći na niže navedenom linku (redni broj 4.):


Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i tiskati kako biste ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku  komoru dentalne medicine.
OSNIVANJE
PRESELJENJE
PROŠIRENJE DJELATNOSTI 
OSNIVANJE PODRUŽNICE 
 
 

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 63. izvanrednoj sjednici održanoj 10. studenoga 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je odluku o povećanju vrijednost boda, pa je slijedom toga došlo i do povećanja vrijednost DTP-a za dentalne tehničare. Nove cijene stupile su na snagu sa 01.01.2023. godine i objavljene su u „Narodnim novinama“ 133/2022. Nove cijene (1. travanj 2023.) dostupne su na niže navedenom linku:

DTP cijene 1. siječanj 2023.

DTP cijene od 1. travnja 2023.


Sukladno članku 36. l. i članku 42. stavku 1. podstavku 8. Zakona o stomatološkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08 i 120/09), Hrvatska komora dentalne medicine utvrđuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara i donosi Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničara, kojim se određuje najniža cijena zubotehničke usluge. Temeljem članka 11. točka 9. i članka 37. točka 3. pročišćenog teksta Statuta Komore („Narodne novine“ br. 13/10), Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara pri Komori određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara.

Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara Komore je na svojoj 1. sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine, donio Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničara, s najniže propisanim cijenama. Na 6. sjednici Upravnog odbora strukovnog razreda koja je održana 27. siječnja 2012. godine, prihvaćene su korekcije cijena pojedinih usluga.        

Cjenik sadrži popis usluga (fiksna protetika, keramika, mobilna protetika i mobilna ortodoncija), te najnižu cijenu izraženu u kunama. Ukazujemo Vam na činjenicu, da u cijenu rada nije uključena nabavna cijena retencijskih veza, a u cijenu nadogradnje nije uključena cijena metala (osim čelika).

S obzirom da se radi o najnižim cijenama koje propisuje Komora, svaki dentalni tehničar može izraditi svoj cjenik u kojem cijene pojedinih usluga ne smiju biti niže od propisanih, ali mogu biti iste ili više od propisanih od strane Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara Komore.

Cijene iz Cjenika koriste se za naplatu usluga djelatnosti dentalnih tehničara koje nisu obuhvaćene obveznim zdravstvenim osiguranjem.

U prilogu vam dostavljamo Cjenik najnižih cijena usluga djelatnosti, uz napomenu da ukoliko želite primjenjivati najniže cijene propisane u tom Cjeniku, isti možete naći i ispisati sa web stranice Komore. Napominjemo da u navedenom slučaju nakon ispisa Cjenika u isti trebate u gornjem lijevom uglu navesti naziv i adresu vašeg laboratorija, grupne prakse, zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva (prema rješenju ministra zdravlja), a ispod cijena datum te vaš  potpis i žig.

Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničaraobvezni ste primjenjivati od 1. ožujka 2012. godine. 

Napominjemo da Komora u okviru svojih javnih ovlasti obavlja redovni stručni nadzor nad radom dentalnih tehničara, kojim će biti obuhvaćen i nadzor nad  primjenom najnižih cijena u naplaćivanju usluga djelatnosti dentalnih tehničara. Izvanredni nadzor obavljati će se na temelju zaprimljenih pritužbi vaših kolega te obavljajući redovan, odnosno izvanredan stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine, s kojim imate zaključen ugovor o poslovnoj suradnji. Ovom prilikom Vam ukazujemo na odredbe Pravilnika o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj stomatološkoj komori, kojim će na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine Komore biti obuhvaćeni i dentalni tehničari. Odredbama Pravilnika, pružanje usluga po cijeni koja je niža od najniže propisane cijene od strane Komore, smatra se težom povredom pravila ponašanja u obavljanju djelatnosti. Za sada su predviđene slijedeće sankcije: ukor, javni ukor koji se objavljuje u glasilu Komore, novčana kazna te privremena (od šest mjeseci do godinu dana) ili trajna zabrana obavljanja djelatnosti.

Ovim putem pozivam sve dentalne tehničare – članove strukovnog razreda dentalnih tehničara pri Hrvatskoj komori dentalne medicine, da  našim radom zaštitimo ugled i dignitet naše struke, u čemu je jedan od najvažnijih elemenata upravo rad s odgovarajućim cijenama, čiju najnižu razinu temeljem Zakona i Statuta propisuje naš Upravni odbor strukovnog razreda.  

S poštovanjem

                                                                                    PREDSJEDNICA

                                                       STRUKOVNOG RAZREDA DENTANIH TEHNIČARA

                                                                  Vesna Krizmanić, viša dent. tehničarka

Prilog: CJENIK


Temeljena je na ideji profesionalne kartice u Europi kojom član može dokazati svoju pripadnost cehovskoj organizaciji, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu.
Svaki član na svojoj iskaznici nosi jedinstveni barkod, interaktivni temelj za cjelokupnu komunikaciju člana s Komorom (uvid u središnji registar bodova i karticu u Registru).
S obzirom da će to biti glavna identifikacijska kartica u profesionalnom životu molimo Vas da je iznimno dobro čuvate.
profesionalna kartica - članska iskaznica vrijedi neograničeno, tj. tijekom trajanja članstva u Komori;
nakon ispisa iz Komore dužni ste karticu vratiti Komori;
zbog elektronskog vođenja središnjeg Registra bodova i obnavljanja licence dužni ste karticu predočiti prilikom registracije na bodovanim tečajevima, te je zbog toga obavezno nosite sa sobom na svaki tečaj;
evidencijski broj na poleđini kartice je Vaš osobni broj koji služi za ulogiravanje na mobilnu aplikaciju i edukacijsku platformu;
iskaznica nije prenosiva na druge osobe te je čuvajte od mogućih zloupotreba;
s obzirom da kartica služi kao dokument (npr. kod izdavanja lijekova) u slučaju gubitka kartice dužni ste hitno izvijestiti Komoru kako bi se ista poništila.
 
U slučaju potrebe ponovnog izdavanja članske iskaznice zbog promjene imena i prezimena, titule, gubitka, oštećenja, otuđenja ili uništenja članske iskaznice molimo Vas da se javite u Komoru slanjem poruke na e-mail adresu: pisarnica@hkdm.hr.

Provjere osposobljenosti

26.

siječnja 2024.
(petak)

26.

travnja 2024.
(petak)

26.

srpnja 2024.
(petak)

25.

listopada 2024.
(petak)

 

 

 

 

 

 
 


FIKSNA PROTETIKA I TEHNOLOGIJA ZUBOTEHNIČKOG MATERIJALA

Tomić-Solar, N.: Laboratorijska fiksna protetika, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
Tomić-Solar, N.: Morfologija zuba, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
Schillinburg, TH., Hobo, S., Whitsett, I., Jacobir, : Osnove fiksne protetike, 3 rd Edition, Media ogled, 2008.
Živko-Babić, J., Jerolimov, V.: Materijali u stomatološkoj protetici, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Živko-Babić, J., Jerolimov, V.: Metali u stomatološkoj protetici, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Grupa autora: Stomatološki leksikon, Globus, Zagreb, 1990.
Suvin M, Kosovel Z.: Fiksna protetika, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Mehulić K.: Keramički materijali u stomatologiji, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
Arifhođić F: Paradontološki aspekt okluzale, SU Sarajevo, 1988.
Ćatović A. i sur: Klinička fiksna protetika. Ispitno štivo. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
Baltzer A, Vanik K-J, Kurt Reichel: Cad-cam i potpuna keramika: Quintesenz bibliotek, Berlin, Tokio, Istanbul, 2009. (Media ogled d.o.o, 2009.)
Shillingburg, Hobo, Whitset: Grundlagen der Kronen und Brȕcken-prothetik. Quintessenz Verlag, 1985. (Media ogled d.o.o, 2008.)

DODATNA (NEOBVEZATNA) LITERATURA:

Soerensen Ja, Torres T, Kang Sk.: Marginal fidelelity of ceramic crowns with different margin designs, J. Dent Res 1990: 69;279.
Castellani D, Bacetti T, Giovannoni A, Bernardini Ud: Resistance to fracture of metal ceramic an all-ceramic crows, Int J Prosthodont 1994; 7: 149-153.
Herbert T, Shillingburg Jr Dds. Quintessence publishing, Co, Inc, Chicago, London, Moscow, Praguae and Warsau, 2005.
Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St.Louis: Mosby Inc. 1999. 
  


 
 
 

Dentalna medicina


Stomatološki fakultet

Zdravi zubi

World Dental Federation

The International Dental Ethics and Law Society (IDEALS)

Stomatološka poliklinika Zagreb

European Regional Organisation of the Federation Dentaire Internationale

Organization for Safety and Asepsis Procedures

Associazione Nacionale Dentisti Italiani

Austrian Dental Chamber

Hungarian Medical Chamber, Dental Section

Stomatološka komora FBiH

Ljekarska komora Crne Gore

Stomatološka komora na Makedonija

Zdravniška zbornica Slovenije

"Osam jednostavnih koraka za rano otkrivanje oralnog karcinoma"

Rak usne šupljine

Acta Stomatologica Croatica

Stranica studenata stomatologije u Zagrebu

Council of European Dentists

Dental Trauma Guide

Dentistry.co.uk

Moj stomatolog

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stomatologija, Medicinski fakultet u Rijeci

Integrirani studiji, dentalna medicina, Medicinski fakultet u Splitu

Zdravstveno učilište Zagreb

Medicinska škola Osijek

Medicinska škola u Rijeci

Srednja zubotehnička škola "Dental Centar Marušić" s pravom javnosti

Medicinska škola Bjelovar

Srednja škola Pregrada

Die BundeszahnÄrztekammer

General Dental Council

Human Oral Microbiome Data Base

Dental Complaints

FEDCAR

Britanska zaklada za oralno zdravlje

Czech Dental Chamber

Slovak Chamber of Dentists

National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health

Britanska udruga dentalne medicine

Sigurno izbjeljivanje zubi

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Le Grand Portail de la Formation Dentaire

Europska federacija vlasnika zubotehničkih laboratorija i nezavisnih dentalnih tehničara (samozaposlenih)

 http://www.oralhealthplatform.eu/

 https://www.dental-nursing.co.uk/ 
 
 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store