Slide
Savjetovanje s javnošću
KORISNIČKI IZBORNIK
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU
Dana 19. rujna 2023. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjene Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine. Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje komentare putem e-maila: hkdm@hkdm.hr do 19. listopada 2023. godine.
Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br.82/2015, 70/ 2019 i 47/20) i članka 33. točka 1. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), Upravno vijeće Komore na ___ sjednici, održanoj ______ 2023. donosi


Pravilnik

o izmjeni Pravilnika
o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine
 

Članak 1.
U članku 3. stavku 1. Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Pravilnik), mijenja se podstavak 9. koji glasi:

„Završni ispit razdoblja prilagodbe“ – ispit koji polaže svaki od kandidata nakon što završi s prilagodbom i položi sve kolokvije iz svih kolegija. Sastoji se samo od pismenog dijela. Provodi ga Komisija koju čine predstavnici Komore i ustanove za obavljanje razdoblja prilagodbe, a koju imenuje Izvršni odbor Komore.“

Članak 2.
U članku 17. b. stavku 3. Pravilnika riječi „najmanje 75% točnih odgovora“ zamjenjuju se s riječima „najmanje 51% točnih odgovora“.

Članak 3.
U članku 17. d. Pravilnika stavak 2. mijenja se i glasi:
„Na završnom ispitu razdoblja prilagodbe iz stavka 1. ovog članka zadovoljio je kandidat koji ostvari najmanje 51% točnih odgovora na pismenom dijelu ispita.“

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore, a primjenjuje se od 1. rujna 2023. godine.

KLASA:
URBROJ: 497-01/01-23-01
Zagreb, __________ 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.


Potvrđujem da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Komore dana ___________ 2023. godine.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Prim. dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent.


 
 

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store